Zapisnik 15. seje KS Črni Vrh

Logotip KS Črni Vrh.

   Z  A  P  I  S  N  I  K

petnajste seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo, 29. 11. 2017 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Jurij Kavčič, Gregor Rupnik, Marija Kofol Kavčič, Janez Rupnik, Hermina Tominec, Andrej Rupnik, Zajec Jurij, Žigon Andrej

Odsotni: Jurij Pivk, Izidor Benčina, Ivan Bajec, Silva Gostiša, Miro Krevs

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Tekoča problematika
  4. Razno

 

 

                                                   Ad. 1.

 

Člani sveta so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.

 

                                                           Ad. 2.

Prebrani so bili sklepi zadnje seje in ugotovljena njihova realizacija:

  • na Občino smo poslali dopis glede ureditve ekološkega otoka pri stari transformatorski postaji, odgovora še ni
  • napeljana je bila elektrika v park tako, da je funtana spet delovala
  • v sejni sobi so obesili projekcijsko platno
  • bankine skozi Trebče so uredili, (tam kjer je nov asfalt)
  • komunala je poslala zapisnik o sanaciji javnih poti (predsedniku sveta KS)

 

                                                       Ad.3.

Jurij Zajec je predstavil problematiko osvetlitve svetlega križa v Zadlogu. Člani sveta ga podpirajo pri njegovi ideji. G. Jurij bo moral kot fizična oseba sam poslati prošnjo za prekop ceste na Občino Idrija na službo za okolje in prostor. Elektriko pa bo v primeru dovoljenja Občine Idrija moral napeljati od svoje hiše.

Žigona Andreja je zanimalo v kakšnem stanju je projekt čistilna naprava Predgriže. Zaradi nesoglasja krajanov Predgriž je Občina opustila možnost izgradnje čistilne naprave Predgriže za Črni Vrh in Predgriže. Povezala se je z direktorjem Vitadoma g. Žugel. Zgradila naj bi se čistilna naprava le za prebivalce Črnega Vrha. Člani sveta se s tem predlogom ne strinjajo, saj je potrebno poskrbeti, da se na čistilno napravo priključi čim več krajanov. Zato bo g. Jurij Kavčič to problematiko predstavil občinskemu svetu. Skušal pa se bo pogovoriti tudi z g. Žugel direktorjem Vitadoma. Člani sveta Krajevne skupnosti so se strinjali, da je potrebno ponovno povprašati krajane Predgriž, če so zainteresirani za izgradnjo čistilne naprave Predgriže. Potrebno je sestaviti osnutek ankete, katero bi prejelo vsako gospodinjstvo in nanjo odgovorilo. G. Jurij bo zaprosil občinsko pravno službo, da sestavi anketo.

Glede prošnje g. Habe Lovrenca, (streha nad dvorano) so se člani sveta strinjali, da gre tudi g. predsednik Jurij Kavčič k županu z ponudbo in podpre pobudo za menjavo strehe nad dvorano KUD-a Sloga. Saj je kultura zelo pomembna za sam kraj.

Pred sejo sveta KS Črni Vrh se je predsednik sestal z krajani zaselka, kjer se je vzpostavil enosmerni režim od regionalne ceste proti šoli in naprej. Krajani imajo s tem onemogočeno gibanje z vozili  od hiše do hiše, zlasti ob pomoči v nujnih primerih. Predvsem je gibanje z vozili v smeri katero smer narekuje onemogočena vsaj dvema objektoma, kajti z leti se tudi vozniške sposobnosti starejših občanov poslabšajo. Sami krajani so izbrskali, da v primeru takega režima vožnje obstajajo prometni znaki, kateri za določeno območje gibanja dovoljujejo živečim na tej lokaciji gibanje v obeh smereh.

Na vsak način označbe niso popolne, kajti nekateri uvozi na javno pot nimajo označbe v katero smer peljati.

Svet KS bo podal njihovo prošnjo že na Občinskem svetu Občine Idrija dne 12. 2017. Enako se bo svet zavzemal za takojšen obisk občinskih uslužbencev skupaj z krajani na samem terenu.

Predsednik je prizadetim krajanom na kratko predstavil, da je projekt glede odkupa zemljišč strank, katere mejijo na javno pot proti šoli v teku in ob enem izgradnja celotne infrastrukture. Krajani to vse kakor podpirajo, vendar za čas pričetka je treba čim hitreje ukrepati, da bo gibanje v mejah.

Na gospodarske javne službe je potrebno poslati ponovno dopis za postavitev luči javne razsvetljave pri mlekarni Plestenice v Zadlogu. V primeru, da bi s strani koncesionarja za javno razsvetljavo bila ugodena prošnja glede javne razsvetljave pri mlekarni v Plestenicah, bi se pokazala možnost osvetljitve svetlega križa za katerega se zavzema g. Jurij Zajec.

Ravno tako prosimo za postavitev luči javne razsvetljave pri Vodnjaku, kjer je postavljen ekološki otok za zbiranje odpadkov.

Zaradi zdravstveni težav g. Viktor Lampe ne bo mogel sodelovati pri novoletni  okrasitvi v dvorani, postavljanju jaslic itd. Za njegov dosedanji trud se mu svet Krajevne skupnosti iskreno zahvaljuje.

Ker je večina naših aktivnih društev v Krajevni skupnosti Črni Vrh proti koncu leta preveč zasedenih z raznimi prireditvami, ne more nobeno društvo prevzeti organizacije silvestrovanja v celoti. Zato v letu 2017 v Črnem Vrhu silvestrovanja ne bo.

Prebrana je bila prošnja Društva ŽePZ Ivan Rijavec, ki letos praznuje dvojni jubilej – 20 letnico skupnega delovanje in 10 – letnico ponovnega delovanja zbora. Članice zbora so prosile za finančno pomoč.

Člani sveta so se odločili, da se članicam Društva ŽePZ plača račun v skupnem znesku 100 €.

Prebrana je bila tudi prošnja Društva prijateljev mladine. Zaprosili so denarno pomoč  pri obdaritvi otrok Miklavževanje.

Člani sveta so se odločili, da se Društvu prijateljev mladine Črni Vrh plača račun v skupnem znesku 300 €.

Krajevna skupnost je izdala pozitivno mnenje glede objekta za izvajanje gozdarske dejavnosti g. Gregorju Rupniku na območju Suhega potoka.

Seja je bila zaključena ob 21,45 uri.

 

 

Zapisala:                                                                         Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                   Jurij Kavčič

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply