Razpis za podelitev občinskih nagrad za leto 2023 – rok je 31. marec

OBČINA IDRIJA
OBČINSKI SVET
Komisija za nagrade

Na podlagi 15. člena odloka o podelitvi naziva častni občan in nagradah občine Idrija  (Ur.l. RS št. 110/99)  Komisija za nagrade občinskega sveta občine Idrija objavlja

R   A   Z   P   I   S

za  podelitev  občinskih  nagrad  za  leto  2023

Občina Idrija bo ob občinskem prazniku 22. 06. 2023 na predlog Komisije za nagrade podelila nagrade po Odloku o podelitvi naziva častni občan in nagradah občine Idrija.

Nagrada Jožefa Mraka je najvišja občinska nagrada, ki jo podeljuje občinski svet posameznikom, delovnim skupinam, KS, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, razen na področju kulture in umetnosti, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine Idrija. Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Pirnatova nagrada je najvišja občinska nagrada, ki jo podeljuje občinski svet posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke s področja kulture in umetnosti v občini in širšem prostoru. Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Nagrado občine Idrija podeljuje občinski svet posameznikom, skupini posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela. Vsako leto se lahko podeli največ 3 nagrade.

Nagrado za mlade ustvarjalce podeljuje občinski svet mladim ustvarjalcem do dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe in dosežke ob začetku ustvarjanja oziroma delovanja. Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Naziv častni občan lahko podeli občinski svet državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvoju in ugledu občine Idrija. Naziv častni občan se podeli izjemoma in se ne podeljuje posthumno.

Pobudniki za podelitev nagrad so lahko občani občine Idrija, skupine občanov, stranke, župan, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.

Da bo Komisija za nagrade lahko pravočasno opravila izbor in oblikovala predlog podelitve nagrad, ki ga obravnava in potrdi Občinski svet, vas prosimo, da nam skrbno pretehtane in izčrpno obrazložene in podpisane predloge posredujete na naslov Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija – Komisija za nagrade ali e mail: obcina.idrija@idrija.si  najkasneje do petka, 31. marca 2023.

Številka: 900-0001/2023-1                                                                Predsednik Komisije za nagrade

                                                                                                          Dejan Mrak