Biološki odpadki gospodinjstev – VRAČILO IZJAVE DO 11. OKTOBRA

Gospodinjstva, ki biološke odpadke kompostirajo, morajo izvajalcu Komunali Idrija  predložiti izjavo o kompostiranju, na podlagi katere jih izvajalec oprosti plačila storitev ravnanja z biološkimi odpadki.

Na Komunalo Idrija do 11. 10. 2023 vrnite izpolnjeno in podpisano izjavo o kompostiranju bioloških odpadkov  vključno z ustreznim dokaznim gradivom (fotografijami), ki jih lahko posredujete

  • po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali

  • po e-pošti: info@komunalaidrija.si.

V primeru, da vašega odgovora ne bodo prejeli do roka, vam bodo s 1. 10. 2023 pričeli obračunavati storitve, povezane z ravnanjem z biološkimi odpadki.

Kompostniki in njihov idealni položajKompostnik Keter E-Composter, 470l, črna | Petrol eShop

Tehnične pogoje za kompostnik postavlja Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1608/pravilnik-o-ravnanju-z-organskimi-kuhinjskimi-odpadki .

Ta pravi: (4) Ne glede na določbe prvih dveh odstavkov tega člena, lahko povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva sam zagotovi kompostiranje svojih kuhinjskih odpadkov v hišnem kompostniku, če ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja postavitev kompostnika v razdalji najmanj 5 m od sosednjih stanovanjskih stavb ali javnih površin, kompostnik pa je zastrt ali tako izdelan, da se kuhinjskih odpadkov, ki se v njem kompostirajo, neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih površin ne vidi.

Tista gospodinjstva, ki bioloških odpadkov ne kompostirajo, le-te oddajo v namenske zabojnike. Če oddajajo odpadke v te zabojnike v vrečkah, morajo biti vrečke biološko razgradljive. Biološki odpadki | Navodila za ločeno zbiranje odpadkov | Saubermacher -  Komunala - Gospodarno ravnanje z odpadki