ZAPISNIK 12. SEJE

 

      Z  A  P  I  S  N  I  K

 

dvanajste seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo 15. 3. 2017 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Jurij Kavčič, Gregor Rupnik, Marija Kofol Kavčič, Janez Rupnik, Hermina Tominec, Andrej Rupnik, Jurij Pivk, Izidor Benčina, Ivan Bajec, Silva Gostiša, Viktor Lampe, Janko Kosmač, Andrej Žigon, Florijan Lampe

Odsotni: Miro Krevs

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Pregled sklepov zadnje seje
 3. Tekoča problematika
 4. Razno

 

 

                                                Ad. 1.

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb

 

                                               Ad. 2.

 

Prebrani so bili sklepi zadnje seje in ugotovljena njihova realizacija:

 • na Občino smo poslali dopis glede zamenjave zemljišča pri stari

transformatorski postaji in dopis, ki nam ga je posredoval Elektro Gorica

odgovora še nismo prejeli

 • na Občino smo poslali dopis glede lesene barake pri Zadružnem domu

Črni Vrh in vso dokumentacijo, ki nam jo je v zvezi s to zadevo poslalo PGD Črni Vrh, odgovora še nismo prejeli

 • Bojano Oblak smo vprašali kaj pomenijo določene pripombe v

seznamu (asfaltacije s tretjinsko udeležbo krajanov) in dobili odgovor

 • določenim krajanom smo poslali dopis glede zainteresiranosti za

asfaltacijo njihovih JP z tretjinsko udeležbo in prejeli odgovore

 • na podjetje FreeNet smo poslali pisno opravičilo, glede netočnih navedb v zapisniku 9. seje sveta
 • Majdi Lužnik smo posredovali odgovor na njeno prošnjo
 • šolski sklad OŠ. Črni Vrh smo obvestili o višini doniranih sredstev
 • na Pošto Slovenije smo naslovili dopis glede praznjenja nabiralnika pri nekdanji pošti in dobili odgovor
 • vsem društvom smo poslali dopis glede prireditve (silvestrovanje) in dobili le nekaj odgovorov

 

                                                  Ad. 3 in Ad. 4

 

V kolikor bo v letu 2017 potekala asfaltacija JP s tretjinsko udeležbo krajanov je prva v vrstnem redu uvrščena JP Zadlog – Hudi Kot (klanec proti Bukovški rovni 300 m). Enako so sredstva rezervirana tudi v naslednjih letih.

Andrej Žigon predsednik PGD Črni Vrh se je  udeležil seje in nam o sporni baraki pri Zadružnem domu podal določena dejstva.

Habe Lovrenca bomo zaprosili, da iz naše spletne strani umakne zapisnik deveta seje sveta in popravi nekatere administrativne napake.

Šolski sklad nam je sporočil, da odpade tabor za katerega smo odobrili denarna sredstva. Zato nam mora sklad poslati novo ponudbo.

Za pomoč pri izvedbi silvestrovanja so se ponudila tri društva. Do Marjetne nedelje se je potrebno dogovoriti glede izvedbe silvestrovanja. Predlog je bil tudi, da bi na dan silvestrovanja vozil avtobus na relacija Sp. Idrija –  Idrija – Črni Vrh.

Glede parkiranih avtobusov na trgu v Črnem Vrhu je dogovorjeno, da se avtobusi lahko parkirajo na parkirišču pri Prebilplast d. o. o. Obe strani tako Avrigo kot Prebil plast se morata o tem sami dogovoriti. Krajevna skupnost lahko samo idejno pomaga. Tudi Občina se s predlogom strinja, kajti zemljišče ustreza namenu. Avtobusi so lahko parkirani na vaškem trgu, ko čakajo na vožnjo. Medtem, ko čez noč bodo parkirani pri Prebilplastu d. o. o..

Na Avrigo bomo naslovili dopis na pobudo krajanov naj nam v roku štirinajstih dni odgovorijo, kako so se dogovorili glede parkiranja avtobusov.

Na pobudo g. Viktorja Lampe, da bi eden izmed svetnikov sveta KS Črni Vrh sodeloval z prostovoljci ni bilo odziva s strani svetnikov. Na željo prostovoljcev se bo z njimi pogovarjal predsednik KS Črni Vrh.

Po besedah predsednika KS Črni Vrh g. Jurija Kavčiča se je Občina Idrija odločila, da razpoložljive prostore v starem vrtcu da v upravljanje Krajevni skupnosti Črni Vrh za njene potrebe. Občino Idrija bomo zaprosili naj nam pošlje sklep iz katerega bo razvidno, da je Občina Idrija dala te prostore v upravljanje KS Črni Vrh.

Lovrenc Habe je ponovno opozoril, da v Plestenicah še vedno ne sveti luč javne razsvetljave.

Ker želimo imeti urejene ekološke otoke člani sveta zbirajo predloge po vseh zaselkih, kje naj bi smetnjaki stali itd. Nato se bodo dogovorili za sestanek s predstavniki Komunale (g. Markom Leoni).

Janko Kosmač se je na Občini zanimal, kdaj bodo sanirali cesto Črni Vrh – Zadlog. Za enkrat Občina Idrija nima rezerviranih sredstev in ne plana za obnovo asfaltne podlage na omenjeni cesti.

Člani sveta so bili seznanjeni z Občinskim razpisom za podelitev občinskih nagrad. Čas za imenovanje kandidatov je 3. 4. 2017.

Glede varne šolske poti elaborat še ni izdelan. Dana je bila pobuda da se na to temo skliče sestanek s predstavniki sveta staršev in predstavniki KS Črni Vrh.

Denarna sredstva za izdelavo prehoda za pešce pri hiši Črni Vrh 70 na proračunski postavki so v tako letu 2017, kot 2018

Kar se tiče obnov in rekonstrukcij lokalnih cest sta v letu 2018 in naprej predvideni LC Idrijska Bela – Krog in LC Predgriže – Zgornje Lome. Sredstva so rezervirana na proračunskih postavkah.

Občina Idrija bi morala podati pristojnim službam zahtevek za meritve propustnosti tal na novi lokaciji čistilne naprave, vendar je stranka, ki je lastnik sosednje parcele, ki sploh ni v mejniku zaustavila. Občina Idrija se bo o tem problemu morala z vpletenimi strankami pogovoriti.

Ga. Margerito Strnad Kos je treba zaprositi za bilančno stanje KS Črni Vrh.

Naslednja seja bo 26. aprila 2017.

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                      Jurij Kavčič