ZAPISNIK 3. SEJE (MANDAT DO 2022)

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

tretje seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v petek, 1. 2. 2019 ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti:

Jernej Črnologar, Klemen Logar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Andrej Žigon, Damijana Kodelja, Gregor Rupnik, Marko Mikuž, Peter Žgavec

Odsotni: Lovrenc Habe opr., Metod Habe opr.

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Prostorska ureditev Črnega Vrha
  4. Razno

 

Predsednik sveta je vse navzoče najprej lepo pozdravil. Povedal je, da bodo od slej naprej seje sveta KS v torek ali četrtek glede na to, kako se bo predsednik odločil.

Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, le da so zamenjali vrstni red predlaganih točk dnevnega reda.

Pod točko razno

Članom sveta je bila predstavljena problematika podjetnikov, ki obratujejo v Krajevni skupnosti Črni Vrh. Ker v KS Črni Vrh ni v prostorskem planu predvidene obrtne cone njihovi  obratovalni  objekti stojijo na kmetijskih zemljiščih, kar pa preprečuje, da ne morejo dobiti stalnega obratovalnega dovoljenja. Krajevna skupnost in podjetniki bodo skupaj naslovili prošnjo na Občino Idrija, službo za okolje in prostor,  za spremembo namembnosti zemljišča na območju Suhi potok.

Mojca Rupnik je predlagala, da bi bile osmrtnice naših krajanov javno objavljene na naši internetni strani. Vprašanje je varovanje podatkov.

Marija Kofol Kavčič je opozorila, da bomo v letu 2019, praznovali 200-obletnica rojstva g. Mateja Cigaleta. Spomenik v parku pa je v slabem stanju.

Pri vodnjaku v parku se bo montiralo dodatno vtičnico.

Marko Mikuž je svoje predloge za boljše delovanje KS poslal pisno. Sam pa se je udeležil tretje seje sveta KS. Poudaril je, da morajo biti člani sveta, predvsem predsednik sveta, pozorni pri projektu čistilne naprave Črni Vrh. Istočasno pa morajo od pristojnih služb zahtevati izvedbo projekta za kanalizacijo.

Na mnenje glede rellya ga. Hermine Lampe iz Predgriž se je odzval g. Alojz Nagode in jo pozval naj se za dodatne informacije glede škode, ki nastane ob relly-u, obrne nanj.

Na Gospodarske javne službe je potrebno poslati dopis za sanacijo ceste Ključi, ki so v zelo slabem stanju.

Lovrenc Habe je opozoril na določene pomanjkljivosti, ki so se pojavile v lanskem letu pri izvedbi Trnovskega maratona. Sprašuje tudi kaj je z javno razsvetljavo pri Zadloški mlekarni Plestenice. Predlaga tudi, da bi v Črni Vrh prinesli novo športno prireditev; turnir v namiznem hokeju.

Za pranje prtov v mrliški vežici bo še naprej skrbela ga. Silva Gostiša, ki svoje delo vestno opravlja.

Za stari vrtec bomo nabavili novo mizo, saj se mize iz sejne sobe ne da sanirati.

Andrej Žigon je opozoril, da bo 21. 2. 2019 v šoli proslava, na kateri naj bi zbrane krajane in krajanke nagovoril predsednik sveta KS. Poudaril je tudi, da je potrebno že sedaj razmisliti kako in kdaj bo potekala slavnostna seja Krajevne skupnosti, ter da je potrebno pravočasno objaviti razpis za podelitev priznanj zaslužnim krajanom.

Predlagal je tudi, da bi razmislili kaj bi pripravili za proslavo ob dnevu državnosti.

 

Ad. 3.

Članom sveta je bil prebran dopis poslan iz Občine Idrija, službe za urejanje prostora in varstvo okolja (Center naselja Črni Vrh). Ker odločitev o omenjeni zadevi zahteva razmislek je bil članom sveta dopis poslan domov.

Zadevo bomo obravnavali na naslednji seji.

Ad. 2.

Prebrani so bili sklepi zadnje seje:

  • za novoletne praznike je bil lepo okrašen trg v Črnem Vrhu
  • poslali smo odgovor na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede družine Lozar iz Zadloga
  • z Lovrencem Habe se bo predsednik pogovoril glede potnih stroškov za prihod na sejo sveta
  • predsednik se je pogovoril z mizarjem glede sanacije stare mize iz sejne sobe, ki bi jo lahko prenesli v prostore starega vrtca

 

Seja je bila zaključene 20.30.

Zapisala:

Dorica Tominec

Predsednik sveta KS Črni Vrh

Jernej Črnologar