Zapisnik 9. seje (mandat do 2022)

 Z  A  P  I  S  N  I  K

devete seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v torek, 18. 5. 2021 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh 87 v prisotnosti: Jernej Črnologar, Klemen Logar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Metod Habe, in Gregor Rupnik

Odsotni: Andrej Žigon in Damijana Kodelja

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Pregled sklepov zadnje seje
 3. Ocena zimske službe v zimi 2020/2021
 4. Ali naj ima vzdrževanje javnih poti še naprej Komunala, ali naj se preveri kako drugo opcijo skladno z zakonodajo ter odloki, ter posledice le tega, hkrati pa če se nagibate k tej opciji prosim navedite razlog z obrazložitvijo zakaj.
 5. Projekt za obnovo zidu okrog pokopališča.
 6. Razno

 

  Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

 

Ad. 2.

Prebrani so bili sklepi zadnje seje:

 • Na pristojne službe g. Marjanu Mržek smo poslali prošnjo glede izdelave načrta za sanacijo zidu okrog pokopališča. Načrt smo dobili 18. 5. 2021.
 • Glede ukinitve bankomata v Črnem Vrhu nismo bili uspešni.
 • Na dopis poslan iz Komunale Idrija smo odgovorili, da imamo trenutno dovolj zabojnikov. Za postavitev kompostnika pa nimamo ustreznih prostorov. Obračun za zabojnike ostane nespremenjen.
 • Javne poti v leti 2020 so bile sanirane.
 • Razgrnitev prostorskega načrta je potekalo v prostorih naše KS. Ljudje so si v večjem številu prostorski načrt ogledali in posredovali svoje pripombe.

 

 Ad. 3.

Člani sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh so delovanje zimske službe v zimi 2020/2021 ocenili z odlično oceno.

 

 Ad. 4.

Člani sveta so se strinjali, da se glede vzdrževanja javnih poti v Krajevni skupnosti, katere so sedaj v pristojnosti Komunale Idrija preveri skladno z zakonodajo in odloki, če obstaja še kakšna druga opcija. Člani sveta menijo, da izvajalci Komunale Idrija slabo izvajajo svoje delo. Menijo, da je isto delo mogoče opraviti z manjšimi stroški.

 

 Ad. 5.

Članom sveta je bil predstavljen projekt sanacija ograjenega zidu na pokopališču Črni Vrh. Člani sveta so se z projektom strinjali. Motilo jih je le, da bodo temelji zidu ostali stari. Saj se bo zid porušil v višini cca 1,20 m do nivoja pokopališča in se ponovno pozidal v isti višini in debelini.

 

Ad. 6.

Pod točko razno smo prejeli od Lovrenca Habe dva dopisa. Glede organiziranja proslave ob 30. obletnici samostojne Slovenije. Krajevna skupnost ni zainteresirana za organiziranje proslave (kot glavni organizator) je pa pripravljena pri proslavi sodelovati. Krajevna skupnost pa se strinja da KUD-u donira sredstva za nabavo ozvočenja, (zunanje, notranje) ki bi ga lahko uporabljala tudi Krajevna skupnost za svoje potrebe. Za dogovor se je potrebno obrniti na predsednika KS.

Marko Mikuž nam je poslal razmišljanje o košnji v parku. Tudi člani sveta se z  razmišljanjem strinjajo. Morda bi bilo dobro da g. Marko odda prošnjo na Komunalo, da je pripravljen kosit park kot podizvajalec Komunale Idrija.

Jože Leskovec nam je poslal prošnjo glede poškodovanega kanalizacijskega jaška pod blokom. Predsednik sveta KS si je situacijo že ogledal prošnjo je potrebno posredovati na Komunalo Idrija in obvestiti ga. Sonjo Lampe Črni Vrh 117, ker je na njenem zemljišču.

Viktor Lampe nam je poslal prošnjo za postavitev javnih sanitarij v Črnem Vrhu. Člani sveta so menili, da javnih stranišč ni v nobenem kraju. Za postavitev je pristojna Občina. Za postavitev KS nima dovoljenja. Postaviš pa ga lahko, ko je kakšna prireditev.

Matija Tominec nam je poslal prošnjo za finančno pomoč pri obnovi avtobusne postaje v Zadlogu – Hudi kot. Člani sveta so se strinjali, da KS pokrije stroške materiala, ki ga bo potreboval.

Prošnjo ga. Cirile Poženel glede asfaltiranja ovinkov nad njihovo hišo Strmec 12, LC  Strmec – Javornik (cesta je lokalna) se pošlje na Javne službe Občine Idrija.

Ga. Mojca Rupnik je spraševala kako je z zasaditvijo smrek v Balili, kjer je bila opravljena sečnja zaradi lubadarja. Predsednik sveta ji je odgovoril, da je ta parcela v lasti Občine Idrija in bo morala tja nasloviti svoje vprašanje.

Metod Habe se ne strinja s predlogi, ki jih je KS posredovala pristojnim službam glede Rekonstrukcije državne ceste skozi naselje Črni Vrh, ureditve trga, parkiranje in BUS postajališči.

Travo na pokopališču bo od sedaj naprej kosil g. Gabrijel Kavčič (EUROMOG).

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

 

Zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                         Jernej Črnologar