Pobude in izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Suhi potok, Črni Vrh

Objavljamo pobudo in izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Suhi potok, Črni vrh.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA SUHI POTOK,ČRNIVRH

GRAFIČNE PRILOGE

Zazidalni načrt je bil sprejet leta 1999, a nikoli realiziran. Novi investitorji, lastniki zemljišč, želijo spremeniti zazidalni načrt s ciljem njegove realizacije.

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) občina vključi javnost že v pripravo osnutka OPPN ter ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev.

Predloge in usmeritve javnosti se zbira od 11.9.2023 do vključno petka, 22.9.2023. Predloge in usmeritve lahko krajani pošljete Janji Hadalin na e-naslov janja.hadalin@idrija.si. Za več informacij je dosegljiva na  telefon 05 37 34 521.