SESTANEK Z ŽUPANOM, OKTOBER 2016

ZAPISNIK SESTANKA SVETA KS ČRNI VRH Z ŽUPANOM OBČINE IDRIJA,       g. BOJANOM SEVERJEM

 

Datum: 10. 10. 2016

Začetek: 13.00

Zaključek: 14.00

 

Prisotni:

– predstavniki Občine Idrija: Bojan Sever, Nataša Kumar, Alfonz Krapež

– člani Sveta KS Črni Vrh: Jurij Kavčič, Jurij Pivk, Gregor Rupnik, Andrej Rupnik, Janez Rupnik, Ivan Bajec, Hermina Tominec

 

Predsednik Sveta KS Črni Vrh je vse pozdravil in se županu zahvalil za sprejem. Sestanek je bil organiziran na zahtevo članov Sveta, ki so jo izrekli predsedniku Juriju Kavčiču. Prisotno je namreč veliko nezadovoljstvo zaradi nezadostnega informiranja, predvsem pa zaradi obljubljenih investicij in projektov, ki se zelo počasi bližajo realizaciji ali pa celo stojijo. Poleg tega so s strani Občine Idrija prišle informacije o premajhni angažiranosti Sveta. Svetnike je zanimalo, kaj lahko storijo, da bodo projekti hitreje stekli oz. bili realizirani.

 

Postavljena so bila naslednja vprašanja, pobude, mnenja:

– V kateri fazi je projekt Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava?

Na ta projekt so vezani tudi nadaljnji projekti:

* Celostna ureditev vaškega jedra (trg, avtobusna postajališča, parkirišča, prehodi za pešce…)

* Celostna ureditev odvodnjavanja zalednih vod od Trebč mimo Črnega Vrha do Predgriž.

Predstavnica Občine je povedala, da projekt trenutno stoji (nestrinjanje s prodajo enega od lastnikov parcele, kjer naj bi stala čistilna naprava). Člani sveta so predlagali nove rešitve, ker so pridobili ustna soglasja lastnikov drugih parcel. Predstavnica Občine bo preverila možnosti in Svetu v tednu dni poslala odgovor.

V osnutku proračuna za 2017 so predvidena sredstva za ponikalni preizkus, idejni projekt čistilne naprave in izdelava vse potrebne dokumentacije.

– Kako / kdaj bo urejena povezovalna pot do šole in vrtca (celovita rešitev, ki omogoča varno šolsko pot)?

Povedano je bilo, da je Kuharjeva hiša predvidena za rušenje (odkup in rušenje bosta sofinancirala Direkcija RS za ceste in Občina Idrija). Naročena je cenitev objekta. Vsi postopki bodo predvidoma zaključeni konec 2017. Za zagotovitev dvosmernega prometa in pločnika od križišča do šole bi bil potreben odkup zemljišč. Prvi pogovori z lastniki so bili po besedah g. Krapeža že opravljeni. Makadamska pot od šole mimo vojašnic proti glavni cesti je predvidena za asfaltacijo, ko se novozgrajeni odsek utrdi. Sredstva naj bi zagotavljal proračun v 2017. Istočasno bi se asfaltirala tudi cesta do smučišča SKI Bor.

– OPTIKA: Kako to, da sta dva izvajalca dobila soglasje za gradnjo optičnega omrežja? Zakaj se kabli niso polagali v isti izkop? Kako to, da KS še vedno ni dobila v vednost izdanih soglasij? Kakšni so dogovori o sanaciji cest?

Župan je odgovoril, da je Občina obema izvajalcema izdala soglasje o služnosti, ker ne more / ne želi posegati v konkurenco. Problem naj bi bil širši, sistemski, v pristojnosti države. V isti izkop kabli niso položeni, ker je problem medsebojni dogovor izvajalcev o vzdrževanju. KS bo ponovno zahtevala vpogled v izdana soglasja, če jih do naslednje seje Občina ne bo poslala. Telekom sanacije cestišč že izvaja, Freenet pa je predsedniku KS ustno povedal, da bo z njimi začel  v tednu od 17. 10. dalje.

– Kdaj je predvideno zaprtje peskokopa Idrijski Log in sanacija poti?

* Iz kakšnega »naslova« se izvajajo  sedanja popravila na tej cesti?

Jasnega odgovora na to vprašanje nismo dobili. Pogoj za sanacijo je tudi odkup vseh zemljišč, po katerih cesta poteka. Večina trase je odmerjena, potrebna je še sprememba lastništva. Župan predvideva sanacijo 2017/18.

Sedanja popravila se izvajajo iz naslova rednega vzdrževanja.

– Kako je z dograditvijo  vodovodnega omrežja (Zediše, Griže, Lome…)? Kakšne načrte / možnosti ima Občina?

Občina ima cilj, da bi vsi občani dobili vodovod oz. kvalitetno pitno vodo. Za Griže je bil predviden vod iz Godoviča, a se je to izkazalo za neuresničljivo in se išče nove rešitve. Za Lome trenutno ni načrtov. Gospa Kumer nam je ob tej točki povedala, da je obstoječe vodovodno omrežje po Črnem Vrhu v zelo slabem stanju in da se je tako pokazal nov problem glede vodooskrbe.

– Sanacija vseh lokalnih poti po celotni KS?

* V proračunih preteklih let je bilo kar nekaj poti predvidenih za sanacije, sanacij ni bilo niti na eni cesti, ceste pa so iz naslednjih proračunov preprosto izpadle.

Denarja primanjkuje, problematične so vse lokalne poti po vsej občini, plana (vrstnega reda) še vedno ni. Najverjetneje bo prva na vrsti preplastitev spodnjega dela ceste Bela – Idrijski Log (od Fežnarja).

– Problematika radona v OŠ in vrtcu?

Država Občini še ni povrnila stroškov prve faze sanacije. Predvidena je druga faza, dodatna izsesavanja, denar bo Občina zagotovila. Sanacija poteka v skladu z odločbami. Člani sveta smo izrazili pomisleke o smiselnosti druge faze.

OPPN – Kakšne so smernice? Kakšne spremembe se obetajo?         

*Nikjer v KS ni prostora za obrtno cono. Kako to? So ali so bile kakšne pobude?

V tednu od 3. do 7. 10. 2016 je strokovna skupina opravila oglede na terenu po celotni občini. Poročila bodo dobile tudi KS. Problem so razpršene gradnje. Glede idej o mlekarni v Črnem Vrhu je naročena študija o primernosti umestitve v prostor. Rezultati bodo znani predvidoma konec 2017.

– Neurejene, nenasute bankine večine poti v KS!

* za Zadlog npr. nasutje bankin obljubljeno že od poplav 2010

Glede te problematike naj se (ponovno) obrnemo na Bojano Oblak.

– Kako je z avtobusnim postajališčem Predgriže? Na zadnjem obisku  župana v naši KS so bile obljube po skorajšnji realizaciji.

Odgovor župana je bil, da postopki še tečejo. Za podrobnosti naj se obrnemo na Majo Petrovčič.

– Je predvideno nadaljevanje asfaltacij javnih poti?

Osnutek proračuna za 2017/18 to predvideva.

– Želimo si urejene ekološke otoke, po vseh vaseh. V Črnem Vrhu predlagamo pri transformatorski postaji, v kolikor so ustrezna zemljišča.

Svet KS naj preveri možnosti, tudi možnosti o morebitnih odkupih zemljišč. Sestane naj se s predstavniki Komunale. Nato naj Občini predstavi možne rešitve.

– Potrebna je celovita sanacija oz. nova ureditev pokopališkega zidu (nov projekt, predlog za umestitev v občinski proračun).

Smernice Občine so, da bi se del  grobarin namenjal za vzdrževanje pokopališč.

– G. Alfonz je pred kratkim poslal seznam odprtih zadev iz naše KS, ki jih on vodi. Sklepi / predlogi za uresničitev nekaterih:

* Lesena (začasna) baraka pri Zadružnem domu, zgrajena za potrebe gasilcev, predvidena za rušenje. Jurij Kavčič je zagotovil, da bodo zadevo rešili gasilci.

* Svet KS naj poda predlog o namembnosti prostorov in igrišča nekdanjega vrtca. (Opomba: Takoj po preselitvi vrtca je Svet KS že podal predlog, odgovora nismo prejeli.)

* Poženel Drago je že pred leti podal željo za prestavitev poti mimo njegove hiše. Po ogledu na terenu je obljubil izdelavo predloga / projekta. KS ga bo pozvala, naj projekt izdela.

* Svet KS naj predvidi / preuči možnosti o pešpoti do Vita doma in poda svoje predloge.

* Ponovno je potrebno preučiti možnosti o smiselni ureditvi območja Suhi potok.

* Z ga. Bojano Oblak se je potrebno dogovoriti o ogledu cest predlaganih za kategorizacijo.

* Pred stavbo Čuk Cirila v Predgrižah bodo po naročilu Občine postavljeni ležeči policaji za umiritev prometa.

* Nekatere odprte zadeve so stvar medsosedskih sporov in jih tako KS kot Občina ne moreta urejati. Za tako problematiko so v večini primerov pristojne druge službe.

 

Župan se je strinjal s predlogom, da se o sestanku napiše zapisnik in ga pošlje njemu v podpis. Predsednik Sveta KS Črni Vrh se je ob koncu sestanka vsem prisotnim zahvalil za prisotnost in sodelovanje.

 

zapisnik napisala                                                               Bojan Sever,

Hermina Tominec                                                              župan Občine Idrija

 

 

Jurij Kavčič,

predsednik Sveta KS Črni Vrh