ZAPISNIK 1. SEJE (mandat do 2022)

Z  A  P  I  S  N  I  K

prve seje novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v četrtek, 29. 11. 2018 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Klemen Logar, Lovrenc Habe, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Andrej Žigon, Jernej Črnologar, Damijana Kodelja

Ostali prisotni: Gregor Rupnik, Janez Rupnik, Andrej Rupnik, Jurij Pivk, Izidor Benčina, Ivan Bajec, (stari člani sveta), Metod Habe – občinski svetnik

Odsotni: Hermina Tominec opr.,

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Imenovanje komisije za potrditev članov sveta KS
  2. Potrditev mandatov članov sveta KS
  3. Imenovanje predsednika in podpredsednika sveta KS
  4. Razno

 

Ad. 1.

Dosedanji predsednik sveta je vse navzoče lepo pozdravil in novim članom sveta razložil potek konstruktivne seje. Po krajši razpravi so člani sveta sprejeli naslednji sklep;

V mandatno komisijo se imenujejo: Žigon Andrej – predsednik,

Jernej Črnologar in Klemen Logar – člana.

 

 Ad. 2.

Predsednik mandatne komisije je predlagal potrditev mandatov novih članov sveta, sprejet je bil naslednji sklep;

Potrdi se mandate naslednjim članom sveta: Klemen Logar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Lovrenc Habe, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Andrej Žigon, Jernej Črnologar, Damijana Kodelja.

 

 Ad. 3.

Po opravljenem glasovanju je mandatna komisija preštela glasove najprej za predsednika sveta KS nato še za podpredsednika sveta KS in sprejet je bil naslednji sklep;

Za predsednika sveta KS Črni Vrh se imenuje Jernej Črnologar, za podpredsednika sveta pa Klemen Logar.

 

Pod točko razno

Je bila prebrana prošnja KUD Sloga Črni Vrh za sofinanciranje časopisa Sloga, ki izide vsako leto v decembru.

Sprejet je bil sklep, da se društvu KUD Sloga plača račun v skupnem znesku

200 €.

Prebrana je bila prošnja Društva  ŽePZ Ivan Rijavec za finančna pomoč pri izvedbi letnega koncerta.

Sprejet je bil sklep; Društvu ŽePZ Ivan Rijavec se plača račun v skupnem znesku 150 €.

Prebrana je bila prošnja Društva prijateljev mladine Črni Vrh za finančno pomoč pri izvedbi Miklavževanja.

Sprejet je bil sklep, da se Društvu prijateljev mladine plača račun v skupnem znesku 385 €.

 

Seja je bila zaključene ob 20,30 uri.

 

Zapisala:                                                                                                 Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                                            Jernej Črnologar