Zapisnik 10. seje (mandat do 2022)

  Z  A  P  I  S  N  I  K

desete seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v torek, 26. 10. 2021 ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh 87 v prisotnosti: Jernej Črnologar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Metod Habe

Odsotni: Klemen Logar opr., Andrej Žigon, Damijana Kodelja

 

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev dnevnega reda

2.Pregled sklepov zadnje seje

3.Skupno odločanje o lokaciji avtobusnih postaj. Ali na trgu ali kje drugje?

4.Tekoča problematika

5.Razno

 

 Ad. 1.

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

 

Ad. 2.

 

Prebrani so bili sklepi zadnje seje:

Članom sveta je bil predstavljen projekt sanacija ograjenega zidu na pokopališču. Člani sveta so se s projektom strinjali, zmotil jih je podatek, da bodo temelji zidu ostali isti. Zato smo g. Marijana Mržka prosili za dodatna pojasnila, a odgovora še nismo prejeli.

Krajevna skupnost se je strinjala da KUD-u donira sredstva za nabavo ozvočenja, a še ni prišlo do realizacije.

Prošnjo g. Leskovec Jožeta smo poslali v reševanje na Gospodarske javne službe. Jašek pa se bo saniral.

Matiju Tominec smo na njegovo prošnjo glede finančne pomoči pri obnovi avtobusne postaje Zadlog – Hudi Kot odgovorili pozitivno. G. Matija mora opraviti popis materiala, ki ga bo potreboval in ga predstaviti predsedniku KS. G. Matija je material že popisal z deli pa bo pričel v letu 2022.

Prošnjo ga. Cirile Poženel iz Strmca 12, glede asfaltiranja ovinka nad njihovo hišo smo poslali na Gospodarske javne službe.

Metod Habe se ne strinja s predlogi, ki jih je KS poslala pristojnim službam Občine Idrija glede Rekonstrukcije državne ceste skozi naselje Črni Vrh, zato danes nadaljujemo to temo.

Izdali smo soglasje za izvedbo 14. Rally Idrija, ki bo v soboto 6 in nedeljo 7. novembra po naši KS pod pogojem, da se nastalo škodo na cestiščih mora po končani dirki takoj sanirati.

Iz arhiva Idrija smo prejeli dopis, da je potrebno popisati ves arhivski material, ki ga hranimo v naši pisarni vse do leta 2000, ker ga bodo potem odpeljali v Idrijo. Popis se že izvaja.

 

Ad. 3.

Člani sveta in svetnik g. Metod Habe so ponovno obravnavali projekt Rekonstrukcija državne ceste skozi naselje Črni Vrh. Predvsem je bila dilema glede avtobusnih postajališč. Te naj bi bile v parku, kot so načrtovane v projektu, ali po mnenju g. Metoda Habeta nekje zunaj, saj bi tako avtobusi ne krožili  po vaškem trgu in s tem ne bi povzročali hrupa in zastoj v prometu. G. Habe je menil, da o tako pomembnem vprašanju morajo odločati krajani. Člani sveta pa so vztrajali na svojem, da projekt ostane nespremenjen. Po daljši razpravi je bil sprejet sklep:

Člani sveta so se strinjali, da projekt Rekonstrukcija državne ceste skozi naselje Črni Vrh ostane nespremenjen. S tem so onemogočili odločati o tem projektu širši javnosti za kar se je zavzemali g. Habe Metod.

 

 Ad. 4.

Iz Občine Idrija so nam poslali nov cenik grobarin, ki bo pričel veljati v letu 2022.Cenik je enoten za vse Krajevne skupnosti. Tako bo v prihodnjem letu znašala grobarina za enojni grob 35 € (sedaj 17 €), družinski grob 70 €,

(sedaj 30 €), otroški grob 20 €, (sedaj 10 €) brez DDV-ja.

Seveda se člani sveta s tem cenikom ne strinjajmo in bomo svoje nestrinjanje sporočili na ustrezne občinske službe.

 

Pod točko razno

Pred mrliško vežico smo sanirali udarne jame.

Izvedla se bo delna preplastitev vaškega trga v smeri od dvorane KUD-a do glavne ceste Col – Godovič.

Asfaltirana je bila cesta v dolžini 200 m, do domačije Rudolf Janez, Zadlog 13, iz postavke vzdrževanje javnih poti, zaradi prahu, ki so ga povzročala mimo vozeča vozila.

Vzdrževanje javnih poti v Krajevni skupnosti Črni Vrh je v pristojnosti Komunale Idrija, ki je koncesionar Občine Idrija in  za svoje delo tudi polno odgovorna.

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

 

Zapisala:                                                                                   Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                          Jernej Črnologar