ZAPISNIK 10. SEJE

                                                    Z  A  P  I  S  N  I  K

 

desete seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo, 30. 11. 2016, ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Janez Rupnik, Hermina Tominec, Jurij Pivk, Izidor Benčina, Ivan Bajec, Silva Gostiša, Janko Kosmač, Matevž Kosmač

Odsotni: Gregor Rupnik, Andrej Rupnik, Miro Krevs, vsi opr.

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Pregled sklepov zadnje seje
 3. Tekoča problematika
 4. Razno

 

Ad. 1.

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb

 

Ad. 2.

 

Predsednik sveta je vse navzoče prav lepo pozdravil in predal besedo

 1. Janku Kosmaču, ki je prišel predstavit potek zaprtja peskokopa Koševnik, ter se pogovorit glede pritožbe o slabi kakovosti tampona, ki ga uporablja Komunala Idrija za sanacijo javnih poti.
 2. Kosmač je povedal, da ima peskokop Koševnik koncesijo do leta 2021. G. Kosmač plačuje koncesnino, polovico dobi Občina, polovico pa Država.
 3. Kosmač meni, da obstaja možnost, da bo v letu 2017 peskokop že izčrpan. Nato sledi še dokončna ozelenitev. Po končani sanaciji peskokopa naj bi Občina Idrija poskrbela za preplastitev ceste Idrijski Log – Črni Vrh, G. Kosmač pa naj bi preskrbel potreben tampon (brezplačno). Tako je zapisano v podpisani pogodbi. Ob letošnjih sanacijah posameznih odsekov ceste Črni Vrh – Idrijski Log je g. Kosmač že prispeval potreben tampon.

Glede tampona, s katerim Komunala vzdržuje javne poti, je povedal, da na kvaliteto sanirane ceste vpliva več dejavnikov: kdaj se ceste sanira, v lepem ali mokrem vremenu, ali je tampon za po ravnini ali za v klanec, koliko tampona je nasutega na cesti – 10 cm ali samo 2 cm… Za sanacijo klancev mora biti v tamponu več veznih materialov, za po ravnini pa ne sme biti mehak tampon, saj takoj nastanejo udarne jame.

 

Ad 3.

 

Prebrani so bili sklepi zadnje seje in ugotovljena njihova realizacija:

 • Gregor Rupnik je dobil soglasje lastnika ustrezne parcele o uporabi služnostne poti
 • glede povezovalne poti do šole in vrtca so posamezni starši izrazili nezadovoljstvo, saj pot ni označena z ustreznimi prometnimi znaki
 • s Pagonovimi se o možnostih ureditve varne poti do šole Jurij Kavčič ni pogovoril, so pa vsekakor zainteresirani, da se cesta ustrezno uredi (povedala Hermina Tominec, ki se je pogovarjala z ga. Pagonovo)
 • odgovora o izdaji soglasja za izgradnjo optičnega omrežja s strani Občine Idrija še vedno ni (poslati ponovno dopis)
 • sanacija ceste Črni Vrh – Trebče je bila iz strani Freeneta obljubljena za petek, 2. 12. 2016, postavljen rok (konec septembra) pa je krepko prekoračen, kar povzroča veliko nezadovoljstvo s strani krajanov
 • obširno poročilo o izgradnji optičnega omrežja v KS Črni Vrh še ni napisano (obljuba predsednika KS Jurija Kavčiča)
 • na dopis glede neurejenih bankin še nismo prejeli odgovora
 • ravno tako še nismo prejeli odgovora glede avtobusne postaje Predgriže
 • Jurij Kavčič in Ivan Bajec se nista sestala z g. Leonijem na Komunali Idrija. J. Kavčič je pridobil le ustne informacije, da Komunala pripravlja celovit posnetek stanja in vzpostavitev katastra zabojnikov na celotnem območju Občine Idrija. Člani sveta Krajevne skupnosti bodo sodelovali pri iskanju morebitnih novih lokacij in pri dogovorih z lastniki parcel,  na katerih že stojijo ali bodo stali ekološki otoki
 • na Elektro Gorica je potrebno vprašati, če še uporabljajo staro transformatorsko postajo
 • Z g. Nikom Leskovec bo potreben natančnejši dogovor o parceli za ekološki otok – po predhodnih dogovorih z občino, Komunalo, Elektrom Gorica…, ko bodo znane vse možnosti o ureditvi otoka
 • PGD smo poslali dopis glede lesene barake ob zadružnem domu in čakamo odgovor
 • Krapež Alfonzu smo poslali dopis glede namembnosti prostorov v starem vrtcu
 • Drago Poženel se je odzval na naš dopis in projekt o prestavitvi poti poslal na KS in g. Krapežu
 • preučili smo možnosti o pešpoti od centra vasi do Vitadoma, bolj se zavzemamo za ureditev pločnika ob cesti do šole
 • Suhi potok, projekt še vedno stoji
 • Bojano Oblak je potrebno vprašati, katere od poti iz seznama za asfaltacijo s tretjinsko udeležbo krajanov so že odkupljene in s tem izpolnjujejo pogoje, ki jih postavlja Občina
 • na Osnovno šolo smo poslali dopis glede uporabe šolskih prostorov za društva (previsoka najemnina) in od ga. ravnateljice Irene Kenk prejeli utemeljen odgovor

o prošnji Šolskega sklada glede sofinanciranja avtobusnega prevoza menimo, da si pridobijo še kakšen predračun

 • z novo spletno stranjo, ki jo pripravlja Lovrenc Habe, so člani sveta zadovoljni
 • društvu ŽePZ Ivan Rijavec smo ob njihovem letnem koncertu

plačali račun v skupnem znesku 100 €

 • Društvu prijateljev mladine smo ob miklavževanju plačali račun v

skupnem znesku 200 €

 

Ad 4.

 

– Pri novoletni okrasitvi vaškega trga bo pomagal Jurij Pivk, za pomoč bo prosil Florjana Tominec.

– Smreko bo podaril  Bajec Ivan.

– Na Komunalo Idrija je potrebno poslati dopis glede zamašenih prepustov

nad Osnovno šolo oz. se dogovoriti s predstavnikom Komunale za ogled na terenu.

– Krajani so opozorili, da je v Štefkovih rupah v Zadlogu nekdo zasul požiralnik z gradbenim materialom. Člani bodo stanje preverili.

– G. Metod Habe bo pripravil gradivo – dokumentacijo o samoudeležbi krajanov pri izgradnji prve faze vodovoda Črni Vrh – Zadlog (ročno delo, traktorske ure ipd.). Z njim se je o tem dogovorila Hermina Tominec, ki bo tudi zbrala ustrezne informacije.

– Podan je bil predlog, da se je v začetku leta 2017 predstavniki sveta sestanejo s predstavniki Komunale glede vzdrževanja javnih poti, ter o ureditvi ekoloških otokov po celotni krajevni skupnosti. Vsak član sveta mora za svoj zaselek imeti

izoblikovan predlog, kje naj bi ekološki otok stal in se tudi dogovoriti z lastniki zemljišč o služnosti oz. možnostih odkupa.

– Zapisnik sestanka z g. županom je potrebno objaviti na naši spletni strani.

– Izidor Benčina bo napisal poročilo o delu KS Črni Vrh v letu 2016 – krajevno glasilo.

– Prihodnja seja bo predvidoma 18. januarja 2017.

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

 

Zapisala:                                                                       Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                 Jurij Kavčič