ZAPISNIK 11. SEJE

Z A P I S N I K

enajste seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo, 18. 1. 2017, ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Marija Kofol Kavčič, Gregor Rupnik, Janez Rupnik, Hermina Tominec, Andrej Rupnik, Izidor Benčina

Odsotni: Jurij Kavčič, Jurij Pivk, Ivan Bajec, vsi opr.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Pregled sklepov zadnje seje

3. Tekoča problematika

4. Razno

Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

Ad. 2.

Prebrani so bili sklepi zadnje seje in ugotovljena njihova realizacija:

– ponovno je bil poslan dopis glede izdaje soglasja za izgradnjo optičnega omrežja po KS Črni Vrh in čakamo odgovor

– obširno poročilo o izgradnji optičnega omrežja še ni napisano (Jurij Kavčič)

– glede izgradnje avtobusne postaje Predgriže smo dobili odgovor, da v proračunu za leti 2017 in 2018 sredstva za ta namen niso predvidena

– na Elektro Gorica smo poslali dopis glede uporabe stare transformatorske postaje in prejeli odgovor (možna je zamenjava zemljišč, poslati dopis na Občino)

– PGD Črni Vrh nam je poslal obširen odgovor glede lesene barake (predsednik društva bo vabljen na naslednjo sejo), dopis pošljemo na Občino (v vednost oz. reševanje)

– Ga. Bojano Oblak moramo vprašati, kaj pomenijo nekatere pripombe na določenih JP v seznamu asfaltacij s tretjinsko udeležbo krajanov

– krajane je potrebno vprašati, če so še zainteresirani za asfaltacijo njihovih javnih poti s tretjinsko udeležbo, (kjer javna pot ustreza kriterijem za asfaltacijo)

– zapisnik 9. seje sveta KS Črni Vrh je zaradi neljube napake treba umakniti z naše internetne strani

– poročilo o delu sveta v letu 2016 (krajevno glasilo) je bilo napisano, poslano predsedniku KS, a ni šlo v tisk

Ad. 3.

Zaradi neljube pomote – navedbe neresničnih dejstev, ki so bili zapisani v zapisniku devete seje sveta KS, se moramo opravičiti podjetju FreeNet d. o. o. – prejeli smo dopis podjetja s postavljenimi zahtevami po opravičilu.

Ugotovili pa smo tudi, da sanacija ceste Črni Vrh – Trebče po izgradnji optičnega voda še ni dokončana. Krajevna skupnost prav tako še vedno ni dobila soglasja od Občine Idrija o izgradnji optičnega omrežja v KS Črni Vrh. Podjetje FreeNet je tudi zagotavljalo, da ne bo poškodovalo asfalta, da bo njihova trasa potekala zraven ceste, a je bila izvedba del drugačna.

Glede ureditve ekoloških otokov: Člani sveta so že v jeseni dobili nalogo, da se dogovorijo z lastniki parcel, kjer so obstoječi ekološki otoki oziroma predvidijo nove rešitve. Sedaj je potreben izris otokov s konkretnimi lokacijami, številkami parcel (informacije bo zbral Izidor Benčina). Sledi sestanek s predstavniki Komunale.

Prejeto prošnjo za asfaltacijo s tretjinsko udeležbo krajanov bomo uvrstili v obstoječ seznam zainteresiranih krajanov za asfaltacijo.

Ga. Lužnik Majdi bomo pozitivno odgovorili na njeno prošnjo.

G. Bojan Železnik nas je obvestil, da je Andrejčkovo brezno vključeno v program raziskav za leto 2017.

Glede varne šolske poti (začasna prometna ureditev) je tudi Krajevna skupnost tako kot OŠ v juniju prejela elaborat in dala pritrdilno mnenje brez pripomb.

Člani sveta KS Črni Vrh soglašajo, da šolskemu skladu Črni Vrh doniramo 200 € (plačamo račun za avtobusni prevoz učencev v omenjeni višini).

Krajane je potrebno obvestiti, kakšne aktivnosti trenutno izvaja Občina v zvezi z izgradnjo čistilne naprave Predgriže.

Glede problematike parkiranja avtobusov na vaškem trgu je član sveta pridobil možno rešitev in jo posredoval na Občino. Nadaljnje reševanje je v njihovi pristojnosti.

Ad. 4.

Na pošto Slovenije bomo naslovili dopis z vprašanjem glede praznjenja nabiralnika pri nekdanji pošti, zaradi zapoznele dostave vabil svetnikov na sejo (ali je to vsak dan ali ..).

Vsa društva je potrebno vprašati, če so morda zaintersirana za izvedbo silvestrovanja v Črnem Vrhu in se z njimi pogovoriti za letošnje silvestrovanje.

Naslednja seja bo predvidoma 1. 3. 2017.

 

Zapisala:                                                                 Podpredsednica sveta:

Dorica Tominec                                                               Marija Kofol Kavčič