Zapisnik 13. seje

 

Zapisnik trinajste seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo, 26. 4. 2017 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Jurij Kavčič, Gregor Rupnik, Janez Rupnik, Hermina Tominec, Andrej Rupnik, Jurij Pivk, Izidor Benčina, Ivan Bajec, Silva Gostiša, Pavel Čuk

Odsotni: Marija Kofol Kavčič, Miro Krevs opr.,

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Pregled sklepov zadnje seje
 3. Tekoča problematika
 4. Razno

 

 

                                                          Ad. 1.

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb

 

                                                          Ad. 3. 

 

 1. Pavel Čuk, Predgriže 9 je svetu KS Črni Vrh predstavil predlog za asfaltacijo JP Črni Vrh – Trate do smučišča SKI BOR. Svet KS Črni Vrh s predlogom soglaša in predlaga, da se to JP umesti v proračun, z možnostjo

asfaltacije v letu 2018.

 

 

                                                         Ad. 2.

 

Prebrani so bili sklepi zadnje seje in ugotovljena njihova realizacija:

 • krajane Hudega Kota smo obvestili, da je njihova JP Zadlog – Hudi Kot (klanec proti Bukovški rovni cca 300 m ) uvrščen na prvo mesto seznama za asfaltacijo s tretjinsko udeležbo krajanov za leto 2017
 • Lovrenca smo zaprosili, da iz naše spletne strani umakne sporni zapisnik 9. seje sveta KS in popravi administrativne napake na naši spletni strani. Ker je zadeva (pritožba podjetja Freenet) že predana odvetnici, člani sveta menijo, da se obrnemo na pravno službo Občine Idrija (g. Gregor Prezelj)
 • Šolski sklad bomo obvestili, da nam mora poslati nov predračun (za športni dan atletika v Postojni), da se naredi naročilnico v roku 24 ur preden gredo na omenjen športni dan
 • Glede zainteresiranosti priprave silvestrovanja smo dobili še en negativen odgovor
 • Glede rešitve parkiranja avtobusov na črnovrškem trgu se že dogovarjata AVRIGO in PREBIL PLAST
 • ogled prostorov v starem vrtcu se izvede čim prej  s Karmen Makuc  z Občine Idrija
 • poslali smo predlog za podelitev občinske nagrade

 

                                                         Ad. 3.

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija načrtuje v maju 2017 izvedbo projekta BUKWEBAJTA, to je postavitev knjižnih hišk na različnih lokacijah po mestu Idrija in v okolici. Ena od zamišljenih lokacij je tudi v Črnem Vrhu  v parku. Člani sveta se s predlogom strinjajo in so tudi pri projektu  pripravljeni sodelovati.

Prebrana je bila prošnja za denarno pomoč Društvu mešani pevski zbor Dr. Frančišek Lampe, ki je odšlo na gostovanje na Poljsko. Člani sveta so sprejeli sklep, da se Društvu mešani pevski zbor Dr. Frančišek Lampe plača račun v vrednosti 100 €.

Narediti je potrebno seznam, katera društva so v minulih letih že dobila donirana sredstva s strani KS  in kolikokrat.

 1. Matevžu Rupniku bo svet KS Črni Vrh poslal čestitko za dosežene uspehe v smučanju.

Na novo pridobljeni lokaciji za čistilno napravo, kjer soglašajo tako lastniki zemljišča, kot mejaši se bo v začetku meseca maja 2017 izvedlo meritve prepustnosti tal.

Na Komunalo je potrebno poslati dopis glede zamašenega prepusta blizu OŠ. Črni Vrh.

Čistilna akcija je dobro uspela. Krajani so menili, da se jo je udeležilo premajhno število članov sveta. Člani sveta so pojasnili, da so bili aktivni v svojem lokalnem okolju.

Asfaltacija LC Črni Vrh – Trebče se bo predvidoma 9. maja 2017, ravno tako JP Zadlog – Hudi Kot (klanec proti Bukovški rovni).

Glede vsakoletne sanacije JP se morajo člani sveta obrniti na g. Igorja Bonča.

Glede ekološkega otoka pri stari transformatorski postaji je potrebno na Občino Idrija nasloviti še en dopis glede odkupa tega zemljišča – tako za parkirišča kot za ekološki otok.

Kako je z odkupom lokalnih cest in javnih poti v naši Krajevni skupnosti bo mogoče iz aplikacije, ki bo narejene na spletni strani Občine Idrija, izvedeti po 16. maju 2017.

Člani sveta so sprejeli sklep, da se prebeli mrliška vežica in popiše inventar, ter nabavi preprogo.

Izidor Benčina se bo pozanimal, če je društvo Partymakers pripravljeno prevzeti organizacijo za silvestrovanje 2017.

Slavnostna seja bo 15. 7. 2017.

Naslednja seja bo 31. 5. 2017.

 

Zapisala:                                                                  Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                    Jurij Kavčič