ZAPISNIK 14. SEJE

Berete zapisnik štirinajste seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo, 31. 5. 2017 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti:

Jurij Kavčič, Gregor Rupnik, Marija Kofol Kavčič, Janez Rupnik, Hermina Tominec, Andrej Rupnik, Bizjak Pavel, Lampe Stojan, Jurij Bajec, Radojčič Dragan, Rupnik Damjan, Rupnik Andrej, Černalogar Niko, Bonča Aleš, Tominec Stanislav, Anita Mohorič

Odsotni: Jurij Pivk, Izidor Benčina, Ivan Bajec, Silva Gostiša, Miro Krevs, opr.,

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Imenovanje kandidatov za krajevna priznanja
  4. Priprava na slavnostno sejo (Marjetno nedeljo)
  5. Tekoča problematika
  6. Razno

 

                                               Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

  Ad. 5.

– Krajani Idrijskega Loga so na seji predstavili problem glede izgradnje plinovoda po cesti Ključe. Krajani niso bili obveščeni o zapori ceste, ne o obvozu. Obvestilo je bilo le  na internetni strani Občine Idrija, kar pristojni na občini smatrajo, da je dovolj. Ker Ključe spadajo pod tehnično dediščino, člani sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, krajani Idrijskega Loga in celotne Krajevne skupnosti Črni Vrh zahtevamo, da se nemudoma po končanju projekta cesta Koševnik – Podroteja vzpostavi v prvotno stanje. Zaradi globokega posega v cestišče je izražena zahteva po rekonstrrukciji podpornih zidov in asfaltacija celotnega odseka Podroteja – Koševnik. Predsednik sveta s članom sveta in predstavniki Idrijskega Loga so se tudi dogovorili za srečanje z g. županom Severjem glede izgradnje plinovoda.

– Predsednik in člani sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh so skušali pojasniti g. Lampe Stojanu in g. Bizjak Pavlu novice glede izgradnje čistilne naprave Predgriže. Povedali so jima, da je to že četrta lokacija za izgradnjo čistilne naprave. Krajani Predgriž vsaki lokaciji nasprotujejo ali imajo zanjo pomisleke, sami pa nove ustreznejše lokacije na predlagajo. Za zadnjo so bile že narejene geološke meritve. Krajane Predgriž bomo obvestili takoj, ko bodo znani rezultati meritev in nato iskali nadaljnje korake.

                                                 Ad. 2.

Prebrani so bili sklepi zadnje seje in ugotovljena njihova realizacija:

– pritožbo podjetja Freenet glede spornega zapisnika 9. seje sveta smo poslali v reševanje g. Gregorju Prezelj Občina Idrija

– šolski sklad smo obvestili, da nam posreduje nov predračun  (športni dan v Postojni)

– glede parkiranja avtobusov je urejeno (avtobuse že parkirajo na parkirišču pri Prebilplastu)

– opravljen je bil ogled prostorov v starem vrtcu

– Mestno knjižnico in čitalnico Idrija smo obvestili, da se z njihovim predlogom strinjamo in smo pripravljeni sodelovati

– Društvu mešani pevski zbor Dr. Frančišek Lampe smo odgovorili na prošnjo

– narejen je seznam, katera društva so v preteklosti dobila donirana sredstva s strani Krajevne skupnosti

– Matevžu Rupniku iz Mrzlega Loga smo poslali čestitko za dosežene uspehe v smučanju

– na Občino smo poslali dopis glede ureditve ekološkega otoka pri stari transformatorski postaji

– popisali smo drobni inventar v mrliški vežici in poslali štirim obrtnikom prošnje, da nam pošljejo predračune glede pleskanja mrliške vežice

                                                   Ad.3.

– Člani sveta so imenovali kandidate za krajevna priznanja.

                                                  Ad. 4.

Slavnostna seje (ob Marjetni nedelji) bo letos v soboto, 15. 7. 2017. Člani sveta so si razdelili konkretne naloge.

                                               Ad. 6.

Pod točko razno:

– Ker fontana v parku ne dela, so člani sveta iskali rešitev, od kje se bi dalo napeljati elektriko.

– Ob regionalnih cestah ni dovoljeno postavljati raznih kozolcev v reklamne namene kraja.

– Redarja lahko pokliče vsak krajan, seveda na svojo odgovornost.

– Lovrenc Habe (KUD Sloga) lahko obesi projekcijsko platno v sejni sobi.

– Bankine skozi naselje Trebče je potrebno do konca urediti.

– Pričela se je sanacija JP. G. Igor Bonča mora Krajevni skupnosti predložiti zapisnik, iz katerega bo razvidno, katere ceste so bile sanirane in kakšen je končni znesek saniranih poti skupaj s porabljenim materialom.

– Hermina Tominec in Gregor Rupnik sta bila na sestanku na Občini kot predstavnika sveta staršev zaradi varne šolske poti. Ker enosmerni promet ni sprejemljiv za prebivalce,  bo potekal dvosmerni promet ter pločnik.  Sredstva za ta projekt v proračunu še niso zagotovljena. Potrebno bo pridobiti pisno soglasje lastnikov zemljišč. Utemeljene predloge in soglasja lastnikov zemljišč bo potrebno predložiti občinskim službam, da bodo projekt (sredstva) potrdili občinski svetniki.

– Stara transformatorska postaja se bo porušila, prostor za  skladišče drogov je že dogovorjen.

– Pristojnim je potrebno poslati dopis glede neizkoriščenosti Pagonove hiše.

Seja je bila zaključena ob 21.30.

Zapisala:                                                                  Predsednik sveta KS

Dorica Tominec                                                                     Jurij Kavčič