ZAPISNIK 2. SEJE (mandat do 2022)

Z  A  P  I  S  N  I  K

druge seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v četrtek, 13. 12. 2018

ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti:

Jernej Črnologar, Klemen Logar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Andrej Žigon, Damijana Kodelja, Metod Habe

 

Odsotni: Lovrenc Habe opr.,

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Določitev nalog članom sveta
  3. Tekoča problematika
  4. Razno

 

 

Ad. 1.

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

 

Ad. 2.

 

Predsednik sveta je vse navzoče najprej lepo pozdravil. Predlagal je, da si razdelijo naloge in tako izboljšajo delovanje sveta Krajevne skupnosti;

 

  • spremljanje, pomoč in seznanitev poteka priprave in izgradnje čistilne naprave ljudem opravlja Andrej Žigon
  • spletno stran Krajevne skupnosti Črni Vrh bo še naprej urejal Lovrenc Habe, prav tako bo še pisal članke za javnost, ter organiziral dogodke
  • za pokopališče bo skrbel Jurij Kavčič
  • nadzor nad vzdrževanjem parka bo imel Jernej Črnologar
  • nadzor nad javnimi potmi bo imel Jernej Črnologar
  • za pisanje čestitk ob raznih jubilejih, bo podatke zbiral Klenem Logar

 

Ad. 3.

 

Adi Rudolf bo še naprej urejal park in pokopališče.

Administrativna dela za Krajevno skupnost bo še naprej opravljala Dorica Tominec.

Elektriko bomo morali v park napeljati iz starega vrtca.

Za novo leto bomo okrasili trg Črnega Vrha.

Klemen Logar je predlagal, da bi imeli krajani možnost dobiti material (tampon), da bi sami pokrpali udarne jame.

Damijana Kodelja se je pritoževala nad slabim pluženjem okrog smetnjakov pri

Vodnjaku. Zanimalo jo je tudi kdo je izvajalec.

Člani sveta so ugotavljali, da je še vedno premalo smetnjakov. Žal na novi ekološki otok, ki je predviden pri transformatorski postaji bo potrebno še počakati, da bo narejena  kanalizacija v centru Črnega Vrha.

 

Razno

 

Pod točko razno je bil prebran dopis iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Člani sveta so vsebino dopisa komentirali in dogovorili so se, da svoje mnenje posedujejo na omenjen naslov.

Predsednik sveta se bo glede opreme v starem vrtcu in sanacije mize iz sejne sobe pogovoril z mizarjem.

Člani sveta so zavrnili predlog o izplačevanju sejnin.

Z Lovrencem Habetom se bodo glede potnih stroškov še pogovorili.

Alojz Nagode je predlagal, da se pošlje na Občino dopis oz. pritožbo, da se Relly, ki povzroča veliko škodo na naših cestah, ukine. Predlagal je, da se pripelje v Črni Vrh nove umirjene športe (na primer kolesarske prireditve).

Žigon Andrej je vprašal kako je z delovanjem Zveze društev Črni Vrh. Če društvo ne deluje, je potrebno izvoliti novega predsednika društva. (Dogovor na naslednji seji).

 

Seja je bila zaključena ob 21,30 uri.

 

Zapisala:                                                                          Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                  Jernej Črnologar