ZAPISNIK 4. SEJE (mandat do 2022)

Z  A  P  I  S  N  I  K

četrte seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v torek, 2. 4. 2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti:

Jernej Črnologar, Klemen Logar, Alojz Nagode, Andrej Žigon, Damijana Kodelja, Metod Habe

Odsotni: Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Lovrenc Habe, opravičeni ter Mojca Rupnik

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Pregled sklepov zadnje seje
 3. Problematika, priprava na razgrnitev Občinskega prostorskega načrta
 4. Razno

 

 Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

 

 Ad. 2.

Pregledani so bili sklepi zadnje seje:

 • pri vodnjaku v parku se bo montiralo dodatno vtičnico
 • na Gospodarske javne službe smo poslali dopis glede slabega stanja na cestišču Ključi. Ga. Bojana Oblak je odgovorila, da bo dopis posredovala na Komunalo Idrija.
 • za stari vrtec je že nabavljena nova miza
 • za izvedbo proslave ob dnevu državnosti in slavnostno sejo KS Črni Vrh bomo prosili Lovrenca Habe, prav tako je potrebno v čim krajšem času objaviti razpis za krajevne nagrajence
 • iz NKB Maribor smo dobili odgovor glede bankomata. Banka se je odločila, da bankomata na lokaciji Črni Vrh 41, Črni Vrh nad Idrijo, do nadaljnjega ne bo odstranila.
 • na Občino Idrija službo za urejanje okolja smo poslali mnenje glede nakupa poslovnega prostora bivše pošte v Pagonovi hiši. (Za stanovanje)
 • poslano je bilo mnenje glede premoženjsko pravne zadeve za stranke Tominec Florijana in Tanjo, ter Roberta Rudolfa
 • glede kanalizacije smo se pozanimali in smo dobili zagotovilo, da se dela tudi projekt za omrežje kanalizacije

 

  Ad. 3.

Predsednik sveta je vse člane pozval naj se udeležijo delavnice o razvoju naselja Črni Vrh. K sodelovanju so bili povabljeni vsi krajani in krajanke, da podajo svoja mnenja,  predloge, želje itd. Z Urbanističnim načrtom  se opredeli  nadaljnji dolgoročni prostorski razvoj naselja.

 

Razno

Glede postavitve garaže na funkcionalnem zemljišču objekta Črni Vrh 87, KS Črni Vrh nima zadržkov. Potrebno pa je dobiti soglasje sosedov. Najemniki vrtov pa morajo imeti nemoten dostop na občinske vrtove na par. št. 382/6.

Glede rellya in testiranja vozil na LC 130 050 Črni Vrh- Koševnik – Habečk se člani sveta KS Črni Vrh strinjajo, da bi ob zaporah te ceste morali obvestiti (člani športnega društva HG ali občinske službe)Krajevno skupnost Črni Vrh in prav tako vse krajane, ki živijo ob tej cesti. Saj zadnje čase, ko so bila izvajana testiranja vozil krajani niso bili obveščeni.

Na službo za urejanje  prostor in varstvo okolja je potrebno poslati dopis, zakaj KS ni obveščena o prireditvah, ki se izvajajo na trgu v Črnem Vrhu. Ali ni potrebno, da KS izda soglasje k prireditvi.

Na javni poti v Brdca se je udrl prepust. Potrebno ga bo sanirati.

Pri Vodnjaku še vedno čakajo na postavitev luči javne razsvetljave. Ogorčeni so tudi nad neznanimi odlagalci smeti menijo, da bi morala Komunala Idrija tam postaviti tablo prepovedano odlaganje smeti predvsem so tu odpadne gume.

Dobili smo tudi pripombo nad odpadajočim ometom na zidu okrog pokopališča, ki povzroča škoda na nekaterih grobovih.

Člani sveta KS Črni Vrh opozarjajo vse lastnike psov, da počistijo pasje iztrebke za seboj, ko svoje ljubljenčke peljejo na sprehod. Iztrebke lahko najdete v parku ob cesti, ki pelje v Balilo in še kje. Vsak lastnik naj se zaveda svoje odgovornosti.

Lovrenc Habe je pisno sporočil, da bi bilo dobro, če bi tudi KS pristopila k projektu Društva TRMA, ki bi radi uredili obe mlekarni v Zadlogu. Ena je še v lasti KGZ Idrija, druga pa je že v občinski lasti.

Lovrenc Habe je tudi predlagal, da v zapisnik konkretno zapišemo, kaj je kdo naredil oz. s čim se posamezni član KS trenutno ukvarja. Pripravljen je tudi napisati polletno poročilo o delu sveta KS in informirati krajane o delu sveta.

 

Seja je bila zaključene ob 20,15 uri.

 

Zapisala:  Dorica Tominec        |      Predsednik sveta KS Črni Vrh: Jernej Črnologar