Zapisnik 5. seje (mandat do 2022)

 Z  A  P  I  S  N  I  K

 

pete seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo 11. septembra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti:

Jernej Črnologar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Lovrenc Habe, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Andrej Žigon.

 

Odsotni: Klemen Logar opr., Damijana Kodelja opr., Metod Habe opr.,

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Pregled sklepov zadnje seje
 3. Predstavitev projekta varne poti v šolo
 4. Predstavitev projekta društva Trma.
 5. Razno

 

 

Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

 Ad. 2.

Pregledani so bili sklepi zadnje seje:

 • na razgrnitvi Občinskega prostorskega plana, ki je bil 4. aprila 2019 se je zbralo kar 60 ljudi
 • glede postavitve garaže na funkcionalnem zemljišču objekta Črni Vrh 87

smo na občinske službe poslali mnenje

 • na občinske službe smo poslali dopis in jih opozorili na slabo stanje

nekaterih makadamskih cest

 • saniran je bil prepust v Brdcah
 • sanirano je bilo tudi del dotrajane cevi kanalizacije v Ponikvah
 • izdali smo polletno poročilo o delu sveta KS Črni Vrh
 • objavljen je bil razpis za podelitev krajevnih priznaj za leto 2019
 • na službo za urejanje okolja smo poslali dopis za boljše obveščanje KS o zaporah cest in drugih prireditvah, ki se odvijajo na trgu v Črnem Vrhu

 

Ad. 3.

Ivan Rupnik je predstavil projekt varne poti v šolo, to je poti, ki bi bila povezava med centrom vasi in šolo ter še naprej. Pot bi bila po njegovem mnenju vitalna za razvoj naše vasi in bi bila glavna os gibanja. Opravljen je bil ogled na terenu s predsednikom KS, županom Idrije in podžupanom. Prav tako so bili navzoči vsi lastniki ob omenjeni poti. Gospod Ivan se je z lastniki dogovoril, podpisali so tudi izjavo, da so pripravljeni odstopiti del zemljišča ob poti. Seveda, da Občina to zemljišče odkupi.

Po mnenju Rupnika je odločilno tudi to, da mora biti celotna Krajevna skupnost složna, da se bodo naše sanje nekega dne uresničene. »Ker pa trenutno denarja še ni v proračunu za ta projekt, moramo biti izredno vztrajni,« je še povedal Rupnik. S strani KS je dobil popolno podporo.

   Ad. 4.

Florijan Lampe pa nam je predstavil projekt razvoj Zadloga. Predvsem se zavzema za ureditev avtobusne čakalnice in ekološkega otoka Plestenice, ter športnega igrišča. Prijavili so se na razpis Fundacije za šport, vendar so bili zaradi neurejenega vpisa v zemljiško knjigo, na razpisu neuspešni. Želijo si asfaltirati igrišče. Krajevna skupnost jih pri njihovem projektu podpira.

 

Pod točko razno

Prebrali smo prošnjo krajanov iz Zadloga hišna številka 13, 14, 15 in 16, ki nam je bila poslana v vednost,  saj je bila prošnja že poslana v reševanje na ustrezne občinske službe.

Člani sveta so menili, da bi namesto vsakoletne sanacije makadamskih cest del denarja namenili asfaltaciji določene makadamske ceste, del sredstev pa bi porabili za ceste, ki so v najbolj slabem stanju.

Krajani Zadloga se pritožujejo nad iztrebki krav, ki jih nekateri kmetje peljejo po cesti. Vsak udeleženec v prometu lahko tako stanje na cesti prijavi mestnem redarju Idrija, ki bo potem dejanju primerno ukrepal.

Alojz Nagode je vprašal, če bodo Ključi ostali v takem stanju. Povedali so mu, da je bil tehnični prevzem že narejen in da bo na žalost cesta ostala v takem stanju.

Člani sveta so bili seznanjeni z športnimi igrami krajevnih skupnosti.

Člani sveta so pregledali vse prejete predloge za krajevna priznanja. Dogovorili so se za datum, kdaj bo slavnostna seja in vse potrebno v zvezi z njo – to bo 27. oktobra, ko bomo obeležili tudi nove prostore in novo streho nad dvorano.

Lovrenc Habe je podal odstopno izjavo, saj se zaradi osebnih razlogov umika s sveta KS. Člani odločitev obžalujejo. Krajevno spletno stran bo do nadaljnjega še urejal. Nove volitve ne bodo potrebne, saj vas Zadlog zastopa Mojca Rupnik.

 

Seja je bila zaključena ob 20,30 uri.

 

Zapisala:                                                                              Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                     Jernej Črnologar