ZAPISNIK 6. SEJE (MANDAT DO 2022)

Z  A  P  I  S  N  I  K

šeste seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo 17. 12. 2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti  Črni Vrh, Črni Vrh 87 v prisotnosti:

Jernej Črnologar, Klemen Logar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Andrej Žigon, Damijana Kodelja, Metod Habe

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Novoletna okrasitev
  4. Predlogi
  5. Razno

 

Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

 

 Ad. 2.

Pregledani so bili sklepi zadnje seje:

  • glede varne poti v šolo je projekt v izdelavi, čakamo na osnutek projekta
  • zaradi pritožb nad iztrebki krav v Zadlogu so se krajani oglasili tudi pri županu in obljubili, da bodo iztrebke krav na cesti vsakokrat za seboj počistili
  • na slavnostni seji smo podelili priznanja zaslužnim krajanom
  • predsedniku občinske volilne komisije smo poslali dopis glede odstopa člana sveta g. Lovrenca Habe, vendar še nismo prejeli odgovora
  • pisarno KS Črni Vrh smo preselili iz hišne številke Črni Vrh 84 v hišno številko Črni Vrh  87 nekdanji vrtec.

 

Ad. 3.

Člani sveta so menili, da je trg v Črnem Vrhu lepo okrašen. Imeli pa so pripombe nad društvom KUD- Sloga, ker ni zaželjenega sodelovanja med KUD-om Sloga in KS.

Pri okrasitvi samega trga bi morali upoštevati tudi mnenja in želje KS.

 

 Ad. 4.

Poravnali smo večletne dolgove glede elektrike v parku. Spomladi bomo v park pripeljali elektriko iz našega števca (vrtca).

Za obdaritev otrok (Miklavža) bomo plačali račun Društvu  prijateljev mladine v skupnem znesku 300 €.

Društvu ŽePZ Ivan Rijavec bomo plačali račun v skupnem znesku 100 € in tako finančno pomagali pri izvedbi njihovega koncerta.

Prebran je bil predlog dolgoročnega razvoj vasi Črni Vrh g. Igorja Uršiča. Ker je predlog že bil poslan na ustrezne občinske službe člani sveta o tem niso razpravljali.

Jurij Kavčič je predlagal, da se prične z aktivnostmi glede sanacije zidu okrog pokopališča. Zid je v zelo slabem stanju. Na občinske službe je potrebno poslat pobudo glede pokopališkega zidu, da nam pomagajo najti pravo rešitev.

Pri Vodnjaku  še  vedno čakajo na postavitev luči javne razsvetljave. Prav tako v Brdcah.

Gradnja čistilne naprave Črni Vrh se v letu 2020 še ne bo pričela, saj Občina še ni pridobila gradbenega dovoljenja. Zato bodo do takrat stali tudi vsi ostali projekti, ki so vezani na izgradnjo čistilne naprave.

Metod Habe nam je predstavil načrt razvojnih programov, ki pa za KS Črni Vrh ni nič kaj obetaven.

Andrej Žigon je vprašal, če obstaja kakšen plan glede sanacije lokalnih cest v Občini Idrija.

Klemen Logar je predlagal, da se bi pri župnišču postavilo ogledalo.

Alojz Nagode je povedal, da dimnikarska služba ni več na Komunali.

Prihodnja seje bo v januarju 2020.

 

Zapisala:                                                                  Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                          Jernej Črnologar