ZAPISNIK 7. SEJE (MANDAT DO 2022)

Z  A  P  I  S  N  I  K

sedme seje sveta  Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v torek, 4. 2. 2020 ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh 87 v prisotnosti:

Jernej Črnologar, Klemen Logar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Mojca Rupnik, Alojz Nagode, Andrej Žigon, Damijana Kodelja, Metod Habe

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Finančni načrt Krajevne skupnosti Črni Vrh
  4. Vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest
  5. Razno

 

 Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

Ad. 2.

Prebrani so bili sklepi zadnje seje:

–    Za  Miklavža smo plačali račun Društvu prijateljev mladine Črni Vrh v skupnem znesku 300 €.

–    Društvu ŽePZ Ivan Rijavec smo plačali račun v skupnem znesku 100 € za izvedbo vsakoletnega koncerta.

–    Na ustrezne službe smo poslali pobudo glede sanacije zidu na pokopališču. V ta namen smo v finančni načrt Krajevne skupnosti Črni Vrh iz sredstev, ki so nam ostala iz leta 2019 na proračunsko postavko vzdrževanje  pokopališča razporedili 10.859,00 € za investicije.

–    Na Gospodarske javne službe smo ponovno poslali dopis za postavitev  javne luči pri Vodnjaku in na cesti, ki pelje v Balilo.

  Ad. 3.

Predsednik sveta je članom sveta predstavil finančni načrt Krajevne skupnosti Črni Vrh. Iz leta 2019 nam je ostalo 15.859,00 € sredstev. Sredstva smo razporedili na proračunsko postavko Delovanje KS 5.000,00 €, na proračunsko postavko vzdrževanje pokopališča pa 10.859,00 €.

Tako imamo zdaj na proračunski postavki delovanje KS 14.469,00 €, na proračunski postavki vzdrževanje pokopališča pa 6.180,00 € za vzdrževanje in 10.850,00 za investicije (obnova zidu).

Na proračunski postavki tekoče rezerve pa 500,00 €. Člani sveta so se z razporeditvijo sredstev strinjali.

 

  Ad. 4.

Predsednik sveta je člane sveta seznanil s 1. varianto predloga del in stroškov za vzdrževanje cest v KS Črni vrh za leto 2020. Sem spada vzdrževanje javnih makadamskih poti, letni pregledi javnih poti, krpanje s hladno maso, redna letna košnja, redno čiščenje muld in koritnic, obsekovanje, obrezovanje drevja in grmovja. Člani sveta na predlog Komunale niso imeli posebnih pripomb. Menili so, da ni prave konkurence, zato lahko Komunala postavlja cene po svoje.

Pod točko razno

Metod Habe je člane sveta opozoril, da je zasledil, da je v Razvojnih programih naši KS Črni Vrh namenjeno le sto štiri tisoč evrov za asfaltacije. S tem zneskom se ne moremo strinjati, saj je KS Črni Vrh druga največja krajevna skupnost v Občini Idrija in naši ljudje prispevajo v občinski proračun večjo vsoto denarja. Zato bomo na ustrezne službe poslali dopis z nestrinjanjem z razporeditvijo sredstev.

Člani sveta so predlagali, da na naslednjo sejo povabimo g. Ivana Rupnika, da nam pove, kako je s projektom varna pot v šolo.

Predsednik sveta je prebral prošnjo Društva Fatamorgana iz Črnega Vrha v kateri nas prosijo za finančno pomoč pri nakupu opreme, ki jo potrebujejo. Člani sveta so sprejeli sklep, da društvu Fatamorgana iz Črnega Vrha plačajo račun v skupnem znesku 100,00 €. Svetovali jim bomo naj se za pomoč obrnejo tudi na g. Kristjana Brusa.

Članom  sveta je bil prebran dopis gospe Tine Benčina Sopotnik, ki omogoča brezplačne prevoze starejših od 65 let k zdravniku, po opravkih, na obisk itd.

Člani sveta so se strinjali, da take usluge rabijo tudi naši starejši, zato so predlagali, da v vsako gospodinjstvo pošljejo obvestilo, letak. Obvestilo bomo objavili tudi na spletni strani in na naši oglasni deski.

Alojz Nagode je menil, da bi o izsledkih revizije na Komunali morale biti obveščene tudi krajevne skupnosti.

Andreja Žigona je zanimalo, če je kaj novega glede novih volitev v svet Krajevne skupnosti, ker je odstopil en član in kako je s statutom, saj je statut Krajevne skupnosti Črni Vrh že zelo star in ne ustreza več. Predlagal je tudi, da se s predsednikom KUD-a dogovorimo kdo in predvsem kaj se bo objavljalo na naši spletni strani.

Predsednik sveta se bo v kratkem sestal z g. Markom  Leonijem iz Komunale Idrija. Pregledala bosta, kako je z nameščenimi smetnjaki.

Jurija Kavčiča je zanimalo, koliko prostora za nove grobove je še na našem pokopališču. Odgovorili smo, da je na pokopališču še 19 prostorov za nove grobove.

 

Seja je bila zaključena ob 20.30.

Zapisala:                                                                         Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                                     Jernej Črnologar