Zapisnik 8. seje (mandat do 2022)

Z  A  P  I  S  N  I  K

osme seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v četrtek, 17. septembra 2020 ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh 87 v prisotnosti: Jernej Črnologar, Jurij Kavčič, Marija Kofol Kavčič, Mojca Rupnik, Andrej Žigon, Metod Habe in Lovrenc Habe

Odsotni: Klemen Logar opr., Damijana Kodelja opr., Alojz Nagode

Predlog dnevnega reda.

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Pregled sklepov zadnje seje
 3. Finančni načrt KS Črni Vrh za leti 2021 – 2022
 4. Razno

 

Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bili pripomb.

 Ad. 2.

Prebrani so bili sklepi zadnje seje:

 • na oglasni deski je bil objavljen plakat Sopotnika ( brezplačen prevoz starejši oseb k zdravniku),
 • na prihodnji seji bomo povabili g. Ivana Rupnika v zvezi z projektom (varna pot v šolo),
 • Društvu Fatamorgana iz Črnega Vrha še nismo plačali računa v skupnem znesku 100 €, ker ga še niso izstavili,
 • pozanimali smo se kako je s statutom KS Črni Vrh in z volitvami v svet KS, ker je odstopil en član sveta KS Črni Vrh,
 • predsednik sveta KS se je pogovoril z Lovrencem Habetom o objavljanju novic na naši spletni strani,
 • predsednik sveta KS se je sestal z direktorico Komunale glede smetnjakov, ki bodo enotni za celo Občino Idrija,
 • na pokopališču je trenutno prostih devetnajst mest za grobni prostor.

 

Ad. 3.

 Sprejet je bil Finančni načrt Krajevne skupnosti Črni Vrh za leto 2021, 2022

 • prvo branje.

Celotni proračun (predlog) za leto 2021 znaša 41. 345,00 €. Iz leta 2020 nam je ostalo 21.000,00 €.

Sredstva smo porazdelili:

Delovanje KS Črni Vrh                            14.665,00 €

Organizacije prireditve                               4.000,00 €

Vzdrževanje pokopališča                            6.180,00 €

Vzdrževanje pokopališča – inv. vzdrž.      16.000,00 €

Tekoča rezerva                                                500,00 €

SKUPAJ:                                                    41.345,00 €

 

Predlog proračuna za leto 2022:

Delovanje KS Črni Vrh                                 9.665,00 €

Organizacije prireditve                                  4.000,00 €

Vzdrževanje pokopališča                               6.180,00 €

Vzdrževanje pokopališča – inv. vzdrž.                –  – –

Tekoča rezerva                                                   500,00 €

SKUPAJ:                                                       20.345,00 €

 

Pod točko razno

 1. Jurij Kavčič je opozoril na zid okrog pokopališča. Predvsem zid iz vzhodne strani je v zelo slabem stanju. Na Občini Idrija je potrebno zaprosit pristojne službe, da nam naredijo projekt za obnovo zidu. Seveda pa se moramo tudi odločiti v KS Črni Vrh ali bomo pokopališče urejali sami ali ga bomo oddali Komunali Idrija.
 2. Predsednik sveta je povedal, da smo se nad odločitvijo NKB Maribor, da ukine bankomat v Črnem Vrhu pritožili. Na pomoč nam je priskočit tudi župan Občine Idrija g. Vencelj, a do sedaj še nismo prejeli odgovora.
 3. Pri hišni številki Črni Vrh 93 smo s pomočjo gasilcev v prisotnosti inšpektorja in policije odstranili balkon, ki je predstavljal veliko nevarnost za otroke na poti v šole.
 4. Iz Komunale Idrija smo dobili dopis glede ravnanja odpadkov na pokopališču. Trenutno imamo dva zabojnika za sveče in tri zelene zabojnike za biološke odpadke. Za enkrat je zabojnikov dovolj. Za postavitev kompostnika nimamo primernega prostora. Zato predlagamo, da nam v obračun za naslednje mesece vključijo obstoječe stanje zabojnikov.
 5. Predsednik sveta je povedal, da so bile javne poti sanirane. Če neurje poškoduje javno pot je treba obvestit Krajevno skupnost, ki bo o stanju na cesti poročala na ustrezne službe. Naredili bomo popis slabo vzdrževanih odsekov makadamskih cest.
 6. Razgrnitev prostorskega plana Občine Idrija bo nekje v sredini oktobra 2020. Javnost bo pravočasno obveščena.

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

 

Zapisala:                                                                   Predsednik sveta KS:

Dorica Tominec                                                            Jernej Črnologar