ZAPISNIK 8. SEJE

Zapisnik osme seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, www.ks-crnivrh.si, ki je bila v sredo 21. 9. 2016 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Jurij Kavčič, Gregor Rupnik, Marija Kofol Kavčič, Janez Rupnik, Hermina Tominec, Andrej Rupnik, Jurij Pivk, Ivan Bajec, Silva Gostiša
Odsotni: Izidor Benčina, Miro Krevs

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled sklepov zadnje seje
3. Proračun 2017 – 2018
4. Tekoča problematika
5. Razno

 

Ad. 1.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb

Ad. 2.

Prebrani so bili sklepi zadnje seje:
– prošnjo, ki so jo poslali prebivalci Zadloga (postavitev ogledala Vrh Koga) smo poslali na Gos. javne službe
– prošnjo g. Rupnik Roberta, Črni Vrh 97 smo poslali v reševanje na
Gos. javne službe
– zahvalili smo se vsem, ki so se odzvali na humanitarno akcijo (pomoč
družini Kavčič)
– za letošnji Oratorij smo plačali račun v skupnem znesku 100 €
– Lovski družini Javornik bomo plačali račun v vrednosti 100 € ob njihovo 70-letnici

Ad. 3.

V proračun za leto 2017 – 2018 so člani sveta KS Črni Vrh predlagali, da se umesti;
– obzidje okrog pokopališča
– čistilna naprava Predgriže
– asfaltacija in rekonstrukcija cest v KS Črni Vrh
– odkup cestišča Bela – Zadlog
– ureditev celotnega območja Suhi potok
– kategorizacija poti v Brdca
– asfaltacija poti do smučišča Bor in do Osnovne šole

Ad. 4.

Tekoča problematika

Člani sveta so prosili predsednika sveta, da se pozanima v kakšni fazi je projekt čistilna naprava Predgriže in kako je z zemljiščem na katerem naj bi objekt stal.

Silva Gostiša se bo pozanimala glede zaprtja peskokopa Koševnik.

Člani sveta so se strinjali, da sanacija JP ni kvalitetno opravljena, da je material, ki ga navažajo na ceste slab. Od Komunale Idrija se zahteva, da nam posreduje podatke katere JP so bile sanirane in koliko materiala je bilo za sanacijo porabljenega.

G. Alfonza Krapeža je potrebno vprašati, kaj KS Črni Vrh lahko sama naredi glede njegovega dopisa (Reševanje in mnenje KS Črni Vrh o nadaljnjem delu).

Člani sveta prosijo občinske službe naj KS pojasnijo, kako je lahko Občina izdala dve soglasji za izgradnjo optičnega omrežja v KS Črni Vrh. Izvajalcema Telekom in Free Net. Cesta skozi Trebče je tako prekopana na obeh straneh. Je v zelo slabem stanju in celo zelo nevarna, ker se vozila težko srečujejo. Člani sveta zahtevajo, da se cesta skozi Trebče vrne v prvotno stanje in to čim prej.

Vabilo na sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh morajo biti objavljeno na oglasi deski in na spletni strani KS.

Na prošnjo ga. Dragice Rehar, Črni Vrh 43, 5274 Črni Vrh žal ne moremo ugodno odgovoriti, ker to ni v naši pristojnosti. Morala se bo obrniti na Gos. javne službe Idrija.

Prebrali smo prošnjo, (Prošnja za najem zemljišča, igrišče bivšega vrtca), ki nam je bila poslana le v vednost. Prošnja je bila poslana tudi na Občino Idrija.

Prošnja g. Alana Sakulac se že rešuje preko PGD Črni Vrh.

Na občini se je potrebno pozanimati, če je že narejen elaborat o šolski poti.

Ravno tako člane sveta zanima, kakšne so vrednosti radona v Osnovi šoli in vrtcu Črni Vrh.

V oktobru bomo povabili na srečanje g. župana in g. Alfonza Krapeža s člani sveta KS Črni Vrh.

Za pluženje glavnih poti na pokopališču je bil izbran Adi Rudolf. Pluženje se izvaja po dogovoru s predsednikom sveta.

Na cesta ki pelje nad (kasarnami) je potrebno očistit prepust.

Vprašat je potrebno g. Leskovec Nikota, če bi se na njegovi parceli lahko uredil ekološki otok. (Pri žagi).

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala: Predsednik sveta KS:
Dorica Tominec Jurij Kavčič