Javna razgrnitev odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ

Na podlagi 5. odstavka 122. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2118/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) župan Občine Idrija z JAVNIM NAZNANILOM obvešča občane in zainteresirano javnost o

JAVNI RAZGRNITVI
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA PROSTORA KAMNOLOMA KRESOV GRIČ

JAVNO NAZNANILO

POVZETEK ZA JAVNOST

22_10_SD OPPN Kresov grič_DO_za objavo

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič  bo potekala v času

od torka, 12.09.2023 do vključno srede, 11.10.2023,

v prostorih KS Črni vrh ter na spletnih straneh Občine Idrija in KS Črni vrh.

Ogled gradiva bo možen:

–  v prostorih KS Črni vrh v času uradni ur;

–  na spletnih straneh Občine Idrija www.idrija.si  in KS Črni vrh http://crnivrh.eu/

S spremembami in dopolnitvami OPPN se načrtuje:

  1. zagotoviti zadostno letno količino izkopa tehničnega kamna dolomita ter podaljšanje dobe izkoriščanja tehničnega kamna, oboje na način, da bosta skladno z veljavno Državno rudarsko strategijo – gospodarjenje z mineralnimi surovinami (DRS) (Vlada RS, št. 36000-4/2018/4 z dne 18.10.2018) in novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) (Ur. list RS, št. 54/22);
  2. delna poglobitev osnovnega platoja na spodnjo koto 702 m.n.v.; s tako prilagoditvijo bi pridobili bilančno zalogo 505.000 m3; minimalna doba trajanja rudarske pravice se opredeli na 15 let pri predvideni letni proizvodnji najmanj 30.000 m3.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, 04.10.2023 ob 17. uri v domu krajanov Črni vrh. Na javni obravnavi bodo prisotnim podane obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo predloge in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN na obrazcu v pisni obliki:

–          po pošti na naslov Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija (velja poštni žig),

–          osebno na vložišču Občine Idrija ali

–          v elektronski obliki na naslov obcina.idrija@idrija.si.

Obravnavana bodo le pisna, podpisana in s polnim naslovom opremljena mnenja in pripombe.

Župan
Tomaž Vencelj

Štev. zadeve: 3500-0012/2022-37
Datum: 08.09.2023