5. julija bo cesta mimo smučišča Ski bor zaprta zaradi kolesarske prireditve

Občinska uprava Občine Idrija, po pooblaščeni osebi Tomaž Mivšek, na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 7. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17), 2. člena Pravilnika o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16), 48 in 49. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 50/18), 18. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Idrija (Ur. list RS, št. 11/96), 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB-2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 28c. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), na podlagi 6. in 12. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS. št. 118/05), na podlagi  4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), in 15. člena statuta Občine Idrija (Ur. list RS, št. 75/10-UPB, 107/13) ter vloge Mountain Bike  kluba Črni Vrh, Črni Vrh 108, 5274 Črni Vrh, izdaja:

 IZJAVA O SEZNANJENOSTI PRIREDITVE

Občina Idrija izjavlja, da je seznanjena in soglaša z organizacijo prireditve XCO Črni Vrh 2020, ki bo 05.07.2020 na območju smučišča SKI Bor.

 SOGLASJE k UPORABI JAVNIH POVRŠIN

Občina Idrija izjavlja, da soglaša k uporabi javnih površin za izvedbo kolesarske prireditve – kros XCO Črni Vrh 2020. Za namen prireditve se dovoli uporabo naslednjih javnih površin s parc. št. 210/6, 1381/3, 346/5, 329/7 ter uporabo javne poti JP 630781 (Črni Vrh – Trnovec) na parc. št. 1378/5 vse k.o. Črni Vrh, ki jih organizator potrebuje za organizacijo omenjene prireditve. Uporaba javnih površin je dovoljena dne 05.07.2020 med 07:30 in 16:30 uro.

Organizator mora poskrbeti za zavarovanje prireditvenih prostorov in udeležencev prireditve in organizirati rediteljsko službo.

Po zaključku prireditve mora organizator uporabljene javne površine očistiti smeti in drugi ostankov prireditve in vzpostaviti prvotno stanje na javnih površinah.

Organizator odgovarja za vso morebitno nastalo škodo po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

DOVOLJENJE za ZAPORO DELA JAVNE POTI JP 630781 (Črni Vrh – Trnovec)

Občina Idrija daje organizatorju Mountain bike klubu Črni Vrh, Črni Vrh 108, Črni Vrh dovoljenje za popolno zaporo dela javne poti JP 630781 nad domom starostnikov Vita v smeri zaselka Trate na odseku v dolžini 400 m ob površinah parkirišča in okrepčevalnice Ski Bor.

Popolna zapora se dovoli dne 05.07.2020 med 07:30 in 16:30 uro.

Popolna zapora navedene javne poti se dovoli pod naslednjimi pogoji:

Popolna zapora mora biti označena in zavarovana s predpisanimi prometnimi znaki Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17):

–      PREPOVEDAN PROMET V OBEH SMEREH z OZNAKO 2202

–      ZAPORA E-6 v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16).

Vsi dostopi na zaprte odseke ulic in trgov morajo biti zavarovani. V času prireditve morajo ob zaporah za varnost prometa in ljudi skrbeti reditelji in policija. Organizator prireditve mora poskrbeti za zadostno število oseb, ki bodo zagotavljale varnost izvedbe prireditve.

Organizator mora poskrbeti, da organizira čim bolj smotrno uporabo javnih površin za namene prireditve tako, da bo obseg zapor čim manjši in da bodo zapore trajale čim manj časa. Takoj, ko prenehajo razlogi za zaporo, jo je organizator dolžan odstraniti in sprostiti promet. V kolikor se ponovno pokaže potreba za vzpostavitev zapore jo je organizator dolžan postaviti v skladu s predpisanimi pogoji.

O zapori je organizator dolžan obvestiti javnost na krajevno običajen način.

Preko popolne zapore mora biti omogočena vožnja interventnim vozilom.


DOVOLJENJE ZA PREKOMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM

 

Občina Idrija daje organizatorju Mountain bike klubu Črni Vrh, Črni Vrh 108, Črni Vrh, dovoljenje za obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na javni prireditvi XCO Črni Vrh 2020, ki bo potekala dne 05.07.2020 med 07:30 in 16:30 uro na lokaciji smučarskega centra SKI Bor in v njegovi okolici.

 

Dovoljenje začasne obremenitve s hrupom se izdaja pod pogojem, da organizator prireditve poskrbi, da bo upošteval Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št.: 118/05) in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). V skladu s citiranima predpisoma je potrebno upoštevati mejne vrednosti ravni hrupa, ki veljajo za IV. območje varstva pred hrupom.

 

Če raven hrupa presega mejne vrednosti določene z navedeno uredbo, se s tem povzroči čezmerna obremenitev okolja s hrupom. Pristojni občinski organ v skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o varstva okolja, izdaja za javno prireditev po predpisih o javnih prireditvah dovoljenje za začasno in občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Pogoj za izdajo tega dovoljenja je, da je potencialni povzročitelj tovrstne obremenitve izvedel vse aktivnosti, da do te obremenitve ne bi prišlo. K temu ga zavezujeta v predhodnem odstavku citirani uredbi.

 

Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala.

 

Z izdajo soglasja niso nastali posebni stroški.

 

S tem je soglasje utemeljeno.

 

 

Obrazložitev:

 

Mountain bike klub Črni Vrh, Črni Vrh 108, 5274 Črni Vrh, je dne 13.05.2020 obvestil organ Občine Idrija o organizaciji prireditve XCO Črni Vrh 2020, ki bo potekala 05.07.2020 med 07:30 in 16:30 uro.

Občina Idrija daje izjavo, da je seznanjena in soglaša z organizacijo prireditve ter soglaša z uporabo javnih površin, pod pogoji, ki so navedeni v tem dovoljenju.

Občina Idrija dovoljuje popolno zaporo ceste JP 630781 v času trajanja prireditve ter dovoljuje uporabo v izreku navedena javna zemljišča za namen prireditve pod navedenimi pogoji.

Organizatorju se dovoli uporaba zvočnih naprav, ki povzročajo začasno čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom.

Organizator mora upoštevati pri organizaciji še posebej upoštevati določbe 28c. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in druge citirane predpise tega dovoljenja.

Organizator mora poskrbeti za zavarovanje prostorov in udeležencev prireditev ter organizirati varnostno rediteljsko službo. Takoj po zaključku prireditev je potrebno na javnih površinah vzpostaviti prvotno stanje.

Organizator krije vse stroške vzpostavitve popolnih zapor in uporabe javnih površin v sklopu organizacije kolesarske prireditve.

V postopku izdaje dovoljenja niso nastali posebni stroški. S tem je dovoljenje utemeljeno.

Upravna taksa po določilih Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 32/2016-ZUT-I) za zaporo ceste znaša v skupnem znesku  44,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 40,00 € za odločbo po tar. št. 30) v skladu z ZUT.

PRAVNI POUK:  Zoper to odločbo je  dovoljena pritožba v  8. dneh  od njenega prejema na  Urad  župana  Občine  Idrija. Pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih ali da ustno na zapisnik, proti plačilu 18,10 € upravne takse skladno z ZUT.

 

Janja Hadalin,
Svetovalec za urejanja prostora in varstvo okolja